Equip de deganat

Equip de deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres

 

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat de Filosofia i Lletres; la composen representants del personal acadèmic i investigador (PDI) –permanent, temporal i en formació–, dels estudiants de tots els ensenyaments i títols que organitza el Centre, i del col·lectiu d'administració i serveis (PTGAS).

L'Equip de Deganat exerceix les funcions de direcció i de gestió ordinària de la Facultat, en té la representació i és responsable d'establir les línies polítiques d'actuació del centre. Actualment, està format per set professors i professores, una de les quals n'és la degana, que ha estat escollida per sufragi universal. El seu mandat té una durada de sis anys. L’equip de deganat compta amb la col·laboració de les coordinacions dels títols de grau, màster i mínors i amb el suport del coordinador de Facultat per a l’Alumnat amb Necessitats Específiques.

La Junta Permanent de la Facultat, amb competències delegades de la Junta de Facultat, és l'òrgan ordinari de govern de la Facultat, en el qual també es discuteixen i s'aproven les línies d'actuació proposades per l'Equip de Deganat. Existeixen diverses comissions de treball: la Comissió d'Ordenació Acadèmica d’Estudis de Grau, s'ocupa de les qüestions acadèmiques referides als estudis de grau; la Comissió d’Ordenació Acadèmica d’Estudis de Màster, que ho fa de les qüestions relatives als estudis de màster; la Comissió d’Igualtat, que treballa per promoure la sensibilització i la formació de la comunitat universitària del Centre en matèria d'igualtat; i la Comissió de Qualitat Docent, dedicada a promoure millores en la docència dels estudis. Totes les comissions són presidides per un membre de l'Equip de Deganat.

La Facultat compta també amb un administrador de Centre, que té al seu càrrec la gestió del PTGAS i vetlla pel bon funcionament de les instal·lacions i serveis. De l'Administració de Centre en depèn la Gestió Acadèmica, la Gestió Econòmica, la Gestió de Qualitat, el Suport Logístic i Punt d'Informació, les Unitats Integrades de Suport Administratiu Departamental, la Biblioteca d'Humanitats i el Servei d'Informàtica Distribuïda de la Facultat. 

El reglament que regula l'organització, la composició i les funcions específiques de la Facultat de Filosofia i Lletres i dels seus òrgans de govern es pot consultar aquí: Reglament

Equip de Deganat

Degana i Responsable de les Polítiques d’Igualtat:  Margarita Freixas Alás
Secretari de Facultat, Vicedegà d'Inclusió i Economia: Joan Carles Llurdés Coit
Vicedegà de Qualitat i Pla Estratègic i Coordinador del SGIQ: Juan Antonio Módenes Cabrerizo
Vicedegana d’Estudis de Grau i d’Innovació Docent: Doris Moreno Martínez
Vicedegà d’Alumnat, Promoció i Difusió: Antoni Palomo Pérez
Vicedegana d’Estudis de Postgrau i Responsable de Política Lingüística: Montserrat Capdevila Batet
Vicedegà d’Ocupabilitat, Mobilitat Internacional i Cultura: Nicola di Nino

Administrador de Centre: José Luis Costa Arranz

   Reglament

   Són funcions de la facultat:

 1. Vetllar perquè es tinguin sempre presents els principis i objectius exposats en el preàmbul d'aquest reglament.
 2. Elaborar i revisar els plans d'estudis de les titulacions que s'hi imparteixen, d'acord amb les directrius dels òrgans de govern de la Universitat.
 3. Elaborar propostes de creació de noves titulacions i ensenyaments, i col·laborar en l'organització d'activitats de postgrau i de formació continuada.
 4. Organitzar, coordinar i supervisar les activitats docents, especialment el funcionament dels ensenyaments que s'hi imparteixen i el compliment de les obligacions docents del professorat.
 5. Expedir certificats acadèmics i gestionar els processos de matriculació, de trasllat d'expedients i de convalidació, i d'altres processos de gestió acadèmica.
 6. Proposar al Consell de Govern, per raons d'eficiència docent, la creació de seccions que coordinin els ensenyaments adreçats a obtenir una o diverses titulacions.
 7. Organitzar, coordinar i supervisar la gestió dels serveis de la seva competència.
 8. Proposar modificacions raonades de la relació de llocs de treball del personal de l'administració i serveis de la Facultat, en els termes previstos al títol III dels Estatuts.
 9. Gestionar-ne la dotació pressupostària i els mitjans personals i materials que tingui assignats.
 10. Establir relacions entre departaments i amb altres facultats o escoles per tal d'assegurar la coordinació de l'ensenyament i la racionalització de la gestió acadèmica i administrativa.
 11. Formular als departaments suggeriments en matèria d'aplicació i desenvolupament dels plans d'estudis.
 12. Conèixer l'activitat investigadora dels departaments que, d'acord amb d'aquesta activitat, tinguin assignats espais dins del centre.
 13. Promoure la millora de la qualitat de l’ensenyament i participar en els processos que l’avaluen.
 14. Promoure la realització d’activitats culturals, formatives i d’extensió universitària.
 15. Servir de canal d’informació, de representació i de participació dels membres de la comunitat universitària en el govern de la Universitat, i en la relació de la Universitat amb la societat.
 16. Proposar als òrgans de govern la formalització de convenis amb altres institucions.
 17. Exercir qualsevol altra funció que els Estatuts o els reglaments de la Universitat li atribueixin.

Els òrgans de govern dela Facultat de Filosofia i Lletres són la Junta de Facultat, la Junta Permanent i el degà amb el seu equip.

La Facultat també esta formada pels òrgans següents: els coordinadors -i els sotscoordinadors- d’estudis de les titulacions que s’hi imparteixen, els coordinadors generals de programes d’intercanvi, la Junta Electoral de Facultat i l’Assemblea d’Estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres.

La Junta de Facultat és l’òrgan col·legiat de govern de la Facultat de Filosofia i Lletres i es compon de representants del personal acadèmic, del personal investigador en formació que exerceixi algun tipus d’activitat docent a la Facultat, dels estudiants de tots els ensenyaments i titulacions que s’hi imparteixen, i del personal d’administració i serveis de la Facultat.

La Junta Permanent, delegada de la Junta de Facultat, és l'òrgan de govern ordinari de la Facultat. Està formada pel degà i els membres del seu equip, els coordinadors de les titulacions de la Facultat,un representant del professorat amb dedicació docent a la Facultat de cada un dels departaments que hi estan adscrits que ha de ser membre de l’equip de direcció del departament corresponent,  dos professors amb dedicació docent a la Facultat, en representació del professorat contractat temporalment; quatre representants del personal d’administració i serveis, l’administrador de centre i la persona responsable de la gestió acadèmica de la Facultat, una persona representant dels becaris postgraduats, amb dedicació docent, dels departaments adscrits a la Facultat, i una representació dels estudiants igual al nombre de professors que formen part de la Junta Permanent i que no en siguin membres nats (degà i equip de deganat) en el moment en què es convoquin les eleccions d’aquest estament.

El secretari de la Facultat també ho és de la Junta Permanent.

Per a posar-vos en contacte amb el Deganat de la Facultat:

Secretària del Deganat:  M.Carmen Ruiz Fernández
Telèfon del Deganat: 93 581 1607
Correu electrònic: dg.lletres@uab.cat