Història de la Facultat

La Facultat de Filosofia i Lletres va ser creada per la disposició D 1774/1968, amb data de 27 de juliol de 1968 (BOE 30/7/1968). Va formar part del nucli inicial de centres de la Universitat Autònoma de Barcelona, juntament amb les Facultats de Medicina, Ciències i Ciències Econòmiques. El novembre de 1968 van començar les classes en el claustre del Monestir i a la Casa de Cultura de Sant Cugat del Vallès, essent el seu primer degà el Dr. Frederic Udina Martorell. El curs 1972-1973 la Facultat de Lletres va traslladar les activitats docents i administratives a Bellaterra, ocupant la part septentrional de l’edifici B, on es troba encara en l’actualitat.

Les seccions de Psicologia i de Pedagogia, que inicialment van formar part de la Facultat de Filosofia i Lletres, es van convertir en facultats independents els anys 1990 i 1992, respectivament; aleshores els estudis de pedagogia es van integrar, juntament amb els de l’Escola de Mestres de Sant Cugat, a l’actual Facultat de Ciències de l’Educació. Els estudis de llicenciatura que es van impartir a la Facultat a partir d’aquell moment foren els d’Art, Filologia Anglesa i Germanística, Filologia Catalana, Filologia Clàssica, Filologia Espanyola, Filologia Francesa i Romànica, Filosofia, Geografia i Història, tots els quals es continuen impartint actualment, si bé amb altres denominacions. El curs 1993-1994 es va començar a impartir per primera vegada la llicenciatura d’Humanitats.

Ja en el marc de l’adaptació dels estudis a l’estructura de la Declaració de Bolonya, el curs 2008/2009 es va implantar el Grau d’Humanitats amb caràcter experimental. Un any després (curs 2009-2010), amb la implantació generalitzada dels graus de 240 crèdits, es van adaptar les antigues llicenciatures i alhora es van començar a impartir els graus d’Antropologia Social i Cultural i de Musicologia, que continuaven sengles llicenciatures de segon cicle, i el nou grau d’Arqueologia.

El curs 2018/2019 els Estudis Clàssics han estat substituïts pels estudis interdisciplinaris en Ciències de l’Antiguiat, que combinen continguts de filologia, d’arqueologia i d’història antiga; i els Estudis de Geografia i Ordenació Territorial s’han actualitzat en el nou Grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial. A partir del curs 2019/2020 es programarà com a títol oficial el Grau en Estudis Socioculturals de Gènere, únic a Espanya. 

Des dels principis fundacionals, la UAB, a diferència d’altres universitats de l’entorn immediat, ha estat una universitat de campus amb voluntat de ser multidisciplinària, científica, de qualitat docent i arrelada a la societat. La Facultat de Filosofia i Lletres ha estat un centre clau en la consecució d’aquests objectius. Un centre que, malgrat tendències majoritàries en sentit contrari, ha volgut preservar la denominació històrica i genèrica de Facultat de ‘Filosofia i Lletres’, tot i que en l’actualitat abraça també estudis de l’àmbit de les Ciències Socials, com són els d’Antropologia, Geografia i Gènere. 

El curs 2018-2019 el centre organitza o coordina 19 títols de grau (un dels quals interuniversitari) i 14 títols de màster (3 dels quals interuniversitaris), així mateix participa en 10 màsters coordinats pels altres universitats

Han estat degans o deganes de la Facultat els doctors i doctores: Frederic Udina Martorell, Joan Reglà Campistol, Eduard Ripoll Perelló, Joaquim Molas Batllori, Eusebio García Manrique, José Manuel Blecua Perdices, Ignacio Burriel de Orueta, Càndid Genovard Rosselló, Josep Fontana Lázaro, Ricardo García Cárcel, Nazario González González, Jordi Cors Meya, José Martínez Gázquez, Josep Ma. Brucart Marraco, Helena Estadella Boadella, Joan Gómez Pallarès, Pere Ysàs Solanes, Carlos Sánchez Lancis i Teresa Cabré Monné. Actualment ho és Joan Carbonell Manils.

Vegeu la galeria de degans i deganes de la Facultat de Filosofia i Lletres.