Gestió econòmica

És la responsable de la tramitació dels processos de l’àmbit econòmic de la Facultat.
Les seves funcions són:
• Tramitació dels processos econòmics i comptables del centre (pressupostos, ingressos, despeses, conciliacions de comptes corrents), garantint la correcta aplicació de les normatives.
• Coordinació de la gestió econòmica dels departaments, centres, instituts i serveis adscrits a la Facultat.
• Gestió i custòdia de la documentació econòmica del centre i assegurament de la confidencialitat de les dades i de la informació.
• Formació, assessorament, informació i suport tècnic per a la presa de decisions dels òrgans competents i per a les persones usuàries del seu àmbit.
• Gestió Econòmica de la Facultat de Filosofia i Lletres.
93.581.16.98
ge.lletres.psicologia@uab.cat