Servei d'Informàtica Distribuïda

El SID s’encarrega de donar el suport tècnic necessari per a l’ús dels recursos informàtics, audiovisuals i multimèdia del centre. També gestiona i vetlla pel manteniment de la infraestructura tecnològica de la Facultat.

El Servei d'Informàtica Distribuïda de la Facultat de Filosofia i Lletres disposa de cinc aules informàtiques, de les quals quatre són d'ús de docència i una per a ús lliure. Tanmateix, les aules d'ús preferent per la docència es poden fer servir per ús lliure un cop cobertes les necessitats docents. El SID també gestiona la sala de videoconferències de la Facultat i les quaranta-nou aules docents equipades amb ordinador i projector.De Setembre a Juliol: De dilluns a divendres, de 8:30 a 21:00 h. Nadal, Setmana santa i Agost: Tancat.
Pedro Galán de Miguel
Edifici B
93 581 24 48
sid.lletres@uab.cat
 

Horari
L'horari de les Aules Informatitzades serà fixat per la Faculat d'acord amb les seves necessitats i recursos disponibles. S’indicarà en un lloc visible a l’entrada de cada Aula o Sala d'Usuaris. Les possibles ampliacions o reduccions d'aquest horari seran indicades puntualment de la mateixa manera.

Prioritats d'ús
Cada aula tindrà assignada una ocupació i les prioritats d'ús seran:
1. Formació i capacitació dels alumnes de les titulacions de la Facultat. Prioritat de primer i segon cicle per davant de tercer cicle. Inclou tant la formació amb presència d'un professor com l'ús de l'aula per a practicar lliurement.
2. Formació i capacitació dels alumnes d'altres facultats amb presència d'un professor.
3. Suport a la recerca dels Departaments.
4. Altres possibles usos universitaris.
5. Altres usos autoritzats.

Pla d'ocupació dels Equipaments
El responsable tècnic del SID, seguint les indicacions del Coordinador i d'acord amb I'Administrador de Centre, gestionarà el pla d'ocupació dels equipaments. El pla d'ocupació serà sempre públic i consultable pels usuaris i indicarà en cada moment quins equipaments queden lliures (pendents de reserva) i en quins horaris.

Accés a les instal·lacions
Qualsevol usuari haurà d'identificar-se obligatòriament quan li sigui requerit pel personal autoritzat de la UAB. Per accedir a l'ús de determinats serveis l'usuari haurà d'emprar els mecanismes d'accés que Ii hagin estat assignats en procedir a la seva alta al sistema (NIU, codi d'usuari, contrasenyes, etc.). Aquests mecanismes  d'accés són personals i intransferibles.

Accés a la xarxa informàtica de la UAB
El dret d'accés a la xarxa informàtica de la UAB es controlarà mitjançant comptes d'ús personal i intransferible, i els diferents recursos de la xarxa que cada usuari pugui accedir serà regulat per les decisions que, en funció dels recursos disponibles i les polítiques de Seguretat de la Xarxa, dictin en comú acord el Director del Servei d’Informàtica i el coordinador del SID.

Normes de conducta
A les Aules Informatitzades no és permès, menjar, ni beure, ni generar cap molèstia a la capacitat de concentració de la resta d'usuaris. Els usuaris no podran instal·lar cap sistema ni programari en els equipaments de la UAB ni canviar-ne la configuració. Les necessitats d'aquest tipus s'hauran de vehicular al responsable tècnic del SID, el qual actuarà d'acord amb la direcció del Servei d’informàtica i el coordinador del SID. En cap cas es podrà treure de l'Aula o Sala cap equipament, ni físic ni lògic, sense l'autorització escrita del coordinador del SID.

Normes de seguretat
No està permès fer instal·lacions de qualsevol eina o programari informàtic no autoritzat pel SID a cap ordinador, així com l'eliminació del programari instal·lat pel bon funcionament d'aquests.
L'usuari ha de conèixer les normatives i reglaments propis de la UAB, i legislació aplicable a l'àmbit tecnològic.


Més informació aquí.

Videoconferències

La sala de videoconferències és al seminari B11, ubicat al costat del SID. Està preparada per permetre videoconferències fins a 4 punts participatius amb possibilitat de pantalla divida per visualitzar els diferents continguts simultàniament i videoconferències IP tipus Skype.

Cal tenir una sèrie de consells i recomanacions per poder realitzar les videoconferències amb èxit:
 

 • Planificar i assajar la presentació i familiaritzar-se amb l'equip que es farà servir.
 • Parlar clar i amb un volum de veu constant.
 • Indicar clarament quan s'ha acabat de parlar i esperar la replica.
 • Evitar moviments bruscos i cops a la taula.
 • No vestir-se amb robes de colors llampants, brillants o ratlles.
 • Mantenir una posició fixe i còmode per minimitzar els moviments de càmera.
 • Abans d'intervenir esperar que la càmera enquadri i enfoqui.

Aquest tríptic resumeix la informació necessària per realitzar la videoconferència.


Docència informatitzada

Les aules informatitzades i les aules de docència faciliten les necessitats docents de caràcter informàtic dels diferents departaments de la facultat.
Cada aula informatitzada està dotada d'un ordinador específic pel professor connectat a un canó de projecció. Les aules docents de la facultat també tenen aquesta configuració.
Les aules d'informàtica, a més, consten d'una pissarra digital connectada també a l'ordinador del professor.
Tots els ordinadors de les aules tenen instal·lats el programari i les eines demanades pel professorat necessàries per al desenvolupament de la seva docència. Per poder fer servir els ordinadors cal validar-se amb el NIU i la paraula de pas.
Al començament de cada curs acadèmic se sol·licita al professorat que confirmi la necessitat del programari específic instal·lat així com si requereixen nous. Durant el curs també disposen d'un formulari per demanar la instal·lació de nous aplicatius.
Al costat de la porta d'entrada de cada aula d'informàtica està penjat l'horari de la docència que es realitzarà a cada sala durant la setmana. Les estones que les aules de docència resten lliures poden ser utilitzades pels alumnes a més de l'aula 507 que sempre és d'ús lliure.


Internet

Tots els ordinadors de les aules d'informàtiques estan connectats a internet per fibra òptica, per tant l'accés a internet de les aules és d'alta velocitat.
El fet que els ordinadors tinguin sortida a internet els fan més vulnerables a l'atac de virus i altres perills informàtics però també facilita que des de dins de la universitat es puguin fomentar un ús fraudulent, per tant, està prohibida la instal·lació d'aplicatius que puguin vulnerar qualsevol tipus de drets d'autor així com la instal·lació de servidors o quelcom similar.
Per evitar aquestes i d'altres pràctiques incorrectes, així com les possibles infeccions per virus, els ordinadors estan protegits amb programari específic que facilita que, encara que es vulguin realitzar instal·lacions o configuracions no permeses, totes les modificacions seran eliminades en reiniciar l'ordinador. Als ordinadors també està instal·lat i actualitzat l'antivirus que facilita la Universitat.
A més de l'accés a la xarxa per cable es poden connectar a la xarxa Wifi de la Universitat Autònoma els dispositius que disposin d'aquesta tecnologia. La Universitat facilita l'accés a dos tipus de xarxa Wifi: UAB i Eduroam. Si us trobeu a una zona amb cobertura per accedir a la xarxa UAB, haureu d'anar a un portal de validació on haureu d'introduir el vostre NIU i paraula de pas si voleu tenir accés a internet i la intranet UAB o accedir com a convidat per accedir a internet i a servidors que no siguin de la Universitat.
La xarxa Eduroam és una iniciativa mundial que permet l'accés a internet a la comunitat universitària no tan sols al mateix campus de la universitat a la qual pertanyen sinó a qualsevol altre que formi part de la iniciativa. Per poder accedir a internet amb la xarxa Wifi Eduroam cal tenir configurat el vostre dispositiu. Aquest vídeo explicatiu serà d'utilitat.


Accés i emmagatzemament de dades

El SID s'encarrega que tots els usuaris propis de la facultat puguin accedir tant als ordinadors de les aules informatitzades com als de les aules docents.
També es realitza la gestió i el manteniment dels servidors de les aules que fan possible tant l'accés com la configuració del programari que es fan servir als ordinadors, així com l'emmagatzemament de les dades requerides per la docència com les dades personals dels comptes dels usuaris.
Tots els membres de la comunitat universitària tenen un identificador únic que els identifica a l'àmbit universitari i que es diu NIU. Aquest codi es facilita als alumnes en formalitzar la matrícula i al PDI i al PAS al moment de la seva contractació. Les paraules de pas es poden gestionar des dels serveis d'intranet facilitats per la Universitat o directament amb aquesta adreça.
Aquest NIU s'utilitza per accedir a tots els serveis digital del campus, a més, en l'àmbit de la mateixa facultat, es facilita un compte personal al servidor del SID el qual es farà servir per poder accedir als ordinadors de les aules informatitzades. Aquest compte té associat un espai de dades personal al servidor del SID. Aquesta unitat personal és la unitat M:  i només és accessible directament des dels ordinadors de les aules d'informàtica una vegada iniciada la sessió amb el NIU.
Així doncs, per fer servir els ordinadors del SID cal validar-se amb el NIU i la paraula de pas. Tots els ordinadors tenen la sessió protegida de manera que les modificacions només són efectives mentre la sessió estigui activa, una vegada reiniciat l'ordinador tota la informació emmagatzemada i els canvis es perden. Si fos necessari mantenir dades de manera local als ordinadors es pot fer servir la unitat D: que no està protegida, però és accessible per qualsevol usuari que faci servir l'ordinador, per aquest motiu es recomana tancar sessió o apagar l'ordinador en marxar.


Impressió

Als ordinadors de les aules d'informàtica estan configurades les impressores d'autoservei que el servei de reprografia té instal·lades a la facultat. El format d'aquestes impressions és en blanc i negre i mida Din A4. El pagament de les impressions a les impressores d'autoservei es realitza amb la targeta d'estudiant. Prèviament cal carregar saldo al servei de reprografia.
Si es requereixen altres formats o impressions en color cal enviar el document a imprimir directament al servei de reprografia a l'adreça impressio@uab.cat. El servei de reprografia de la facultat es troba a la porta B7/012 al costat esquerre de l'edifici a l'alçada del vestíbul principal.
Més informació sobre el servei de reprografia aquí.


Suport

Al SID treballen un total de 10 tècnics especialitzats en diferents branques de la informàtica amb diferents horaris de manera que sempre és possible atendre qualsevol consulta informàtica mentre el servei estigui obert. S'atenen consultes i dubtes presencials,  telefòniques (al CAS ext.2100) i via mail amb l'adreça de correu electrònic del CAS: cas@uab.cat. El maquinari sobre el qual es realitzen actuacions són els que compleixin l'estàndard d'equip recomanat de la Universitat.

Aules Informàtiques

503 : 25 ordinadors, 1 ordinador pel professor i un projector. Aula per ús docent.
         HP Compaq Elite 8300 MT PC ALL (I5-3470 @3,2GHz, 16GB RAM, 500GB HDD)
504 : 25 ordinadors, 1 ordinador pel professor i un projector. Aula per ús docent.
         HP Compaq Elite 8300 MT PC ALL (I5-3470 @3,2GHz, 16GB RAM, 500GB HDD)
505 : 25 ordinadors, 1 ordinador pel professor i un projector. Aula per ús docent.
         HP EliteDesk 800 G1 TWR (I5-4570 @3,2GHz, 16GB RAM, 500GB HDD)
506 : 25 ordinadors, 1 ordinador pel professor i un projector. Aula per ús docent.
         HP Compaq Elite 8200 MT PC (I5-2400 @3,2GHz, 16GB RAM, 500GB HDD)
507 : 15 ordinadors. Aula per ús no docent.
         Lenovo ThinkCentre M800 (I5-6500 @3,2Ghz, 16GB RAM, 1TB HDD)

Sala Videoconferències
 • MCU (Multi Conference Unit) Polycom VSX 7000e
  • Estàndard de qualitat de vídeo H.263 i h.264
  • Ús compartit de contingut mitjançant Visual Concert VSX i Image Share.
  • Ús de VCR/DVD com a font de contingut.
  • Capacitat Multipunt fins a 4 participants més un de veu.
  • Visualització de pantalla dividida per veure persones a llocs remots i locals i contingut, simultàniament.
 • Càmera Polycom PowerCam PTZ de alta qualitat.
 • Càmera Logitech PTZ Pro motoritzada.
 • Càmera Web 4K Ultra HD con RightLight™ 3 con HDR
 • Micròfon Polycom SoundStation VTX 1000, proporciona cobertura 360°.
 • 2 Monitors 40” HD.
 • Amplificador de sala amb dos monitors de so de 30W.  

Aules Docents

49 aules docents amb un ordinador i un projector cadasquna d'elles. Lenovo ThinkCentre M800 (I5-6500 @3,2Ghz, 16GB RAM, 1TB HDD)
 

Sessions d'acollida

Durant el començament de cada curs acadèmic es faran sessions informatives sobre el funcionament de les aules. Aquestes sessions s'anunciaran convenientment a la mateixa aula, així com a la plana web de la facultat.
Podeu accedir al contingut de la sessió en aquest enllaç.

 

Aules informatitzades
Per poder garantir el suport a la docència de les aules informatitzades correctament és possible la reserva d'aquestes a excepció de l'aula 507 que és d'ús lliure. La reserva de les aules i de la resta d'espais de la facultat la realitza l'SLIPI.
Cada setmana es facilita al costat de la porta de cada aula d'informàtica l'horari corresponent a les assignatures que realitzaran les classes en aquell espai. Durant les franges de temps que les aules no estiguin ocupades amb docència és possible fer-les servir com a aules d'ús lliure.

Sala videoconferències
Quan a la reserva de la sala de videoconferències cal adreçar-se igualment a l'SLIPI per fer la reserva de l'espai i a més omplir un formulari de caràcter més tècnic del tipus de videoconferència que es voldrà realitzar.