• UABDivulga
03/2006

Biofísics de la UAB acorralen la SIDA

Biofísics de la UAB acorralen la SIDA
Un equip de biofísics de la UAB desentranya el procés molecular de la SIDA i ens presenta els seus resultats. Al seu laboratori van recrear artificialment part del procés víric i les seves conclusions són interessants. Els pèptids, que són els que propicien la fusió del virus amb les nostres cèl·lules, tenen una estructura definida que ells han denominat full beta.

El virus de la SIDA, conegut com a Virus d'Immunodeficiència Humana (VIH), reconeix les cèl·lules que ha d'infectar mitjançant un complex proteic situat a la membrana del virus. La proteïna gp120 d'aquest complex reconeix determinats receptors (CD4) situats a la cèl·lula (per exemple un limfòcit del sistema immunitari) que serà infectada. Desprès d'aquest reconeixement, la proteïna vírica gp41 s'ancora a la membrana cel·lular per tal d'aproximar-la a la membrana del virus i permetre que ambdues es fusionin. Aquesta fusió de membranes, en la que juga un paper important l'anomenat pèptid de fusió (la porció de color verd de la gp41 de la Figura), permet al virus "abocar" el seu contingut, i per tant el seu material genètic, a l'interior de la cèl·lula, on es produiran noves còpies del virus.

En el nostre grup de recerca, de la Unitat de Biofísica del Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular de la UAB i del Centre d'Estudis en Biofísica de la UAB, hem estudiat la interacció de pèptids de fusió sintètics que imiten el pèptid de fusió de la gp41, amb membranes model, que imiten la composició i estructura de les membranes vírica i cel·lular. Els resultats obtinguts han permès aportar informació al coneixement dels processos moleculars pels quals aquests pèptids propicien la fusió de membranes. El resultat més remarcable ha estat la contribució a resoldre un qüestió fins ara controvertida, referent al tipus d'estructura que fa que el pèptid pugi desencadenar el procés de fusió. Segons les nostres dades, per ser fusogènic, el pèptid adopta un estructura que tècnicament es coneix amb el nom de "fulla beta".

La importància del coneixement generat per resultats com aquests, que permeten avançar en el coneixement dels processos moleculars que estan a la base del procés d'infecció vírica, radica en que es pot utilitzar en el disseny de noves estratègies farmacològiques per a la inhibició de l'entrada dels virus en les cèl·lules.

El treball, publicat a la revista nordamericana Biochemistry, s'ha portat a terme amb el finançament de la Fundació La Marató de TV3, que l'any 2002 va dedicar la marató televisiva a la SIDA.

Josep Bartomeu Cladera Cerda

Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Article: Buzon, V; Padros, E; Cladera, J, "Interaction of fusion peptides from HIV gp41 with membranes: A time-resolved membrane binding, lipid mixing, and structural study", BIOCHEMISTRY, 44 (40): 13354-13364 OCT 11 2005.

 
View low-bandwidth version