• UABDivulga
12/05/2017

Estratègies de control i decisió en les plantes de tractament d'aigües residuals per a la millora de l'operació

Estratègies de control i decisió en les plantes de tractament d'aigües residuals per a la millora de
Investigadors de la UAB publiquen un llibre que ens mostra els beneficis de l'aplicació de l'Enginyeria de control de tractament d'aigües, on s'examina el funcionament de les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR). Per això s'empren dos models basats en plantes reals habitualment utilitzats en investigacions a nivell internacional amb la finalitat que els lectors puguin reproduir els resultats, alhora que poden implementar les seves pròpies solucions.

Aquest llibre examina el funcionament de les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR), amb un enfocament en la millora de la qualitat de l'aigua en l'efluent i la reducció de costos d'operació, mantenint la contaminació per sota dels límits establerts. Inclou operacions de control i esquemes de decisió basant-se en l'ús de models de simulació.

Els lectors poden reproduir els resultats, alhora que poden implementar les seves pròpies solucions. S’utilitzen dos models de simulació d’EDAR per a l'avaluació de les diferents estratègies de control, els quals estan basats en plantes reals i són habitualment utilitzats en recerques a nivell internacional. Aquests són anomenats “Benchmark Simulation Model Nº1” (BSM1) i el Benchmark Simulation Model Nº2 (BSM2).

Donada la complexitat dels processos biològics i bioquímics involucrats, afegint també les grans fluctuacions en el cabal de l'afluent, el control de les EDAR planteja un seriós desafiament. A més, són de particular interès les normes que regeixen els criteris en l'efluent. Les autoritats mesuren el compliment d'aquests criteris sobre la base de les limitacions legals imposades.Amb la finalitat de fer front als processos complexos de les EDAR i complir amb les normatives establertes, la importància del disseny d'estructures de control és àmpliament reconeguda. Aquest llibre explora aquestes facetes detalladament i mostra beneficiosos resultats aplicant l’Enginyeria de control en el tractament d’aigües residuals, tant a nivell de qualitat d’aigua com en la reducció de costos.

Degut a que aquesta aplicació requereix d’un alt coneixement del funcionament de les EDAR, el llibre també ofereix una explicació dels processos bioquímics que hi tenen lloc.

Donat que les aplicacions realitzades estan basades en simulacions i que les implementacions estan detalladament explicades, el present llibre es converteix en una eina interactiva, on es pot combinar la lectura amb la realització de proves. No obstant, no és aquest l’únic objectiu del llibre, també pretén que, mostrant els beneficis obtinguts i mitjançant la seva difusió, es pugui establir un apropament entre la recerca i les aplicacions en depuradores reals.

Ignacio Santín Lopez
Departament de Telecomunicacions i Enginyeria de Sistemes
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Estrategias de control y decisión en las plantas de tratamiento de aguas residuales para el mejoramiento de la operación, Ignacio Santín, Carles Pedret, Carles Viloanova, Springer - Intelligent Systems, Control y Automatización.

 
View low-bandwidth version