• UABDivulga
04/10/2019

Les múltiples dimensions del temps de viatge diari

daily time in the metro
L’objectiu de la tesi de Xavier Delclòs és estudiar el temps diari de desplaçament en el context d’una ciutat com Barcelona i com aquest es percep i s’inverteix de diferent manera segons l’individu, basant-se en resultats empírics de la Regió metropolitana de Barcelona. Els resultats mostren una relació evident entre l’estructura territorial i les variables socioeconòmiques amb la mobilitat quotidiana, a més de conceptualitzacions alternatives del temps que podrien servir per investigacions futures.

El temps és el nostre recurs més escàs i, a la vegada, un que a priori es troba igualment limitat per a tots els éssers humans. Una part considerable del nostre temps de vida, aproximadament una hora i mitja al dia, l’invertim en desplaçar-nos sobre el territori: anant i tornant de la feina, fent encàrrecs, visitant altres persones, passejant, etc. Però, és aquesta dada mitjana aplicable a tothom, independentment de qui som i d’on vivim? Percebem i gestionem els temps de desplaçament de la mateixa manera en el context de la nostra organització quotidiana? Aquesta tesi doctoral pretén contribuir a respondre aquestes preguntes analitzant el temps diari de desplaçament en el context de la ciutat mediterrània, en aquest cas centrant el focus en la Regió Metropolitana de Barcelona.

La hipòtesi principal d'aquesta investigació és que el temps de desplaçament presenta múltiples dimensions que tradicionalment no han estat suficientment visibles. Aquest objectiu, al seu torn, s’afronta mitjançant un disseny metodològic basat en la combinació de fonts d’informació i de tècniques que permeten que diferents dimensions del temps de la mobilitat puguin emergir. En aquesta tesi, s'analitza el temps de la mobilitat en relació a una determinada estructura espacial subjacent, en relació a variables individuals i socials, tenint en compte la diferència entre el temps percebut i l’objectiu i, finalment, incorporant-hi la comprensió de quines implicacions a nivell individual resulten de considerables inversions temporals en mobilitat.

A aquest efecte, aquesta investigació s'ha estructurat a partir de quatre estudis empírics, publicats en revistes acadèmiques internacionals d'alt impacte, que constitueixen el nucli de la tesi. A més dels resultats específics de cada estudi, aquesta tesi conclou que, si bé hi ha una relació evident entre l'estructura territorial i les variables socioeconòmiques amb la mobilitat quotidiana, hi ha conceptualitzacions alternatives del temps de desplaçament que poden informar a futures recerques i als professionals de la planificació.

Xavier Delclòs
Departament de Geografia
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

Tesi doctoral. The Multiple Dimensions of Daily Travel Time: Empirical Findings In The Barcelona Metropolitan Region. Xavier Delclòs. Defensada al programa de doctorat en Geografia. Dirigida per la Dra. Carme Miralles i el Dr. Aaron Gutiérrez.

 
View low-bandwidth version