• UABDivulga
03/2009

Una història descrita a les dents

Mètode ASUDAS
11.053 dents han permès desenvolupar tot un estudi retrospectiu sobre les poblacions originàries del Mediterrani Occidental (Mallorca i Catalunya), i descobrir possibles relacions filogenètiques amb altres societats que també el van habitar. Una investigació basada en una anàlisi molt exhaustiva dels trets dentals no-mètrics, és a dir, tots els relacionats amb els canvis morfològics ubicats a la corona de la dent i que aporten informació evolutiva i genètica de l'individu. Mitjançant aquesta investigació, s'ha pogut conèixer el possible origen de les restes esquelètiques trobades i establir una descripció morfològica general d’aquelles societats. Aquesta tesi, llegida el  mes de febrer passat a la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona i dirigida per Assumpció Malgosa i Eduardo Chimenos Küstner, ha estat possible gràcies a tot el material reunit durant 60 anys d’excavacions arqueològiques a l’illa de Mallorca i a Catalunya que, a més a més, esdevé una mostra temporal força àmplia que, en el cas de l’arxipèlag balear, va des de temps pretalaiòtics (2000-1400 a.C).

La present investigació analitza des del punt de vista bioantropològic els caràcters o trets dentals no-mètrics de vuit sèries arqueològiques de dues àrees geogràfiques diferents i diversos períodes històrics rellevants, que comprenen una cronologia que va des de l'Epipaleolític (11.460 ±230 BP) fins als segles XVI-XVII de la nostra era. Si es tenen en compte les diferents etapes temporals i l'estudi de les dents pertanyents a les diferents sèries esquelètiques, es podrà conèixer el grau d'afinitat biològica entre les diferents poblacions que van habitar l'illa de Mallorca i el llevant català, així com l'evolució o dinàmica poblacional de les societats humanes d'aquesta part de la Mediterrània Occidental.

Aquesta és una investigació quantitativa-descriptiva, de disseny retrospectiu. Té com a objectius: 1) estudiar els trets dentals no-mètrics per determinar el possible origen de les poblacions originàries de Mallorca i les seves possibles afinitats biològiques amb altres poblacions de l'àrea mediterrània, 2) caracteritzar morfològicament a través de l'estudi dels trets dentals no-mètrics les sèries esquelètiques trobades a l'illa de Mallorca i a Catalunya, 3) determinar els trets dentals característics d'aquestes poblacions.


Els resultats d'aquest estudi han permès reconstruir, a partir dels trets dentals no-mètrics, les relacions filogenètiques de les poblacions que es van establir a Catalunya i les Balears, en especial en l'illa de Mallorca, des dels temps pretalaiòtics

 

El material del present estudi prové d'excavacions arqueològiques realitzades en diferents campanyes al llarg dels últims 60 anys en dues àrees geogràfiques relativament properes com són: l'Illa de Mallorca (Arxipèlag Balear) i Catalunya (Península Ibèrica). La mostra està constituïda per 618 individus, de qui es van obtenir un total de 11.053 dents. La metodologia de l'estudi consisteix en l'anàlisi morfològic de les dents a partir del mètode ASUDAS, reconegut a nivell internacional i utilitzat àmpliament en els estudis poblacionals. Les dades van ser processades i analitzades emprant tècniques estadístiques pròpies dels estudis bioantropològics.

Els resultats es presenten en tres parts: la primera conté les anàlisis preliminars: composició de la mostra, error intra i interobservador, dimorfisme sexual i correlacions de trets dentals; en la segona part es presenten les anàlisis de les sèries d'estudi: anàlisi per graus d'expressió i absència/presència i, finalment, en l'última part es presenten les anàlisis de les sèries d'estudi amb altres poblacions.

Els resultats d'aquest estudi han permès reconstruir, a partir dels trets dentals no-mètrics, les relacions filogenètiques de les poblacions que es van establir a Catalunya i les Balears, en especial en l'illa de Mallorca, des dels temps pretalaiòtics. D'altra banda, l'anàlisi morfològic de les dents pot aportar els mateixos resultats que altres anàlisis bioantropològics utilitzats en els estudis dels orígens, desplaçaments i afinitats dels grups humans de tot el món, particularment la part occidental de la Mediterrània.

Carlos García Sívoli
Universitat Autònoma de Barcelona

Referències

"Estudio Diacrónico de los Rasgos Dentales en Poblaciones del Mediterráneo Occidental: Mallorca y Cataluña", Tesis doctoral presentada per Carlos García Sívoli, dirigida per Assumpciò Malgosa i Morera i Eduardo Chimenos Küstner, y llegida el 20 de febrer de 2009 a la Facultat de Ciències de la UAB.

 
View low-bandwidth version