Màster Universitari en Mitjans, Comunicació i Cultura

Formació avançada en investigació per entendre i interpretar el paper clau de la comunicació i la cultura a les societats contemporànies, marcades per la digitalització i la globalització

Pla d'estudis Màster Oficial - Mitjans, Comunicació i Cultura

Perfil d'ingrés

Els estudiants hauran d'estar en possessió d'una titulació oficial de grau en algun dels àmbits següents:

 • Comunicació (Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques o similars)
 • Ciències Socials (Ciències Polítiques, Dret, Antropologia, Economia o similars)
 • Humanitats (Història, Antropologia o similars)
 • Altres àmbits afins als relacionats

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Posseir i comprendre, de forma detallada i fonamentada, els aspectes teòrics i pràctics del camp de la comunicació i de la cultura.
 • Saber aplicar tècniques avançades d'investigació quantitativa i qualitativa als processos de producció i recepció de la comunicació.
 • Ser capaç de planificar i dirigir projectes de recerca bàsica i aplicada en comunicació mediàtica i cultura.
 • Saber analitzar les noves formes de comunicació social generades per les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) per tal d'innovar en les pràctiques de producció mediàtica i cultural i resoldre els problemes plantejats en els nous entorns.
 • Saber analitzar l'impacte de les estratègies dels grups mediàtics en els processos de comunicació social per tal de promoure noves formes de cultura i comunicació participatives.
 • Ser capaç de planificar, dirigir i avaluar polítiques culturals i de comunicació tant en l'àmbit local com internacional amb l'ús de les noves formes de comunicació social.
 • Ser capaç de planificar, dirigir i avaluar projectes de comunicació pública adequats a les necessitats d'institucions, empreses i entitats socials.
 • Ser capaç de planificar, dirigir i avaluar estratègies comunicatives mediàtiques per a la construcció de temes informatius complexos.

Competències transversals

 • Dirigir i treballar en equips de caràcter interdisciplinari.
 • Generar propostes innovadores i competitives.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.