Pla d'estudis Grau en Estudis d'Anglès i Català

Competències bàsiques

 

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Utilitzar correctament l'anglès escrit i oral per a finalitats acadèmiques i professionals, relacionades amb l'estudi de la lingüística, la història, la cultura i la literatura.
 • Demostrar el coneixement normatiu de la llengua catalana i els seus fonaments i el domini en totes les aplicacions a l'àmbit acadèmic i professional.
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari competent avançat (C1).
 • Comprendre i produir textos acadèmics escrits i orals en anglès a nivell d'usuari competent en l'àmbit de mestratge (C2).
 • Identificar i interpretar els textos literaris de diferents llengües i analitzar els trets genèrics, formals, temàtics i culturals d'acord amb conceptes i mètodes propis del comparatisme i de la teoria literària.
 • Reconèixer els períodes, les tradicions, les tendències, els autors i les obres més significatives de les literatures en llengües catalana i anglesa en el seu context historicosocial.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà, els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Interpretar textos literaris en català i en anglès dins del context cultural i històric utilitzant metodologies filològiques actuals i estratègies textuals i comparatives.
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Aplicar els conceptes, recursos i mètodes adquirits a l'estudi de la variació de les llengües catalana i anglesa, sigui en un context històric com en el context social global i multilingüe actual.
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua catalana i l'anglesa, la seva evolució al llarg de la història i la seva estructura actual.
 • Valorar de manera crítica la producció literària i cultural en català i anglès i el context històric i social.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura, de la cultura, de la teoria literària, de la llengua i la lingüística, en català i en anglès, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Demostrar habilitats per desenvolupar-se de manera professional als àmbits de les aplicacions lingüístiques, la docència i la gestió literària i cultural en català i anglès.

Competències transversals

 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Utilitzar les eines digitals i les fonts documentals específiques per a la captació i l'organització d'informació.
 • Aplicar els principis ètics científics al tractament de la informació.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües.