Pla d'estudis Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 103795 - Àlgebra

 103796 - Càlcul

 103797 - Estadística

 102707 - Física Bàsica

 102690 - Fonaments de Senyals i Sistemes

 103798 - Fonaments d'Enginyeria

 103799 - Fonaments d'Informàtica

 102709 - Teoria de Circuits i Electrònica

 102708 - Fonaments d'Enginyeria del Software

2n curs

 103800 - Organització i Gestió d'Empreses

 102685 - Arquitectura de Computadors i Perifèrics

 102689 - Components i Circuits Electrònics

 102688 - Electrònica Analògica

 102714 - Fonaments de les Comunicacions

 102683 - Radiació i Ones Guiades

 102712 - Senyals i Sistemes Discrets

 102684 - Sistemes Digitals i Llenguatges de Descripció del Hardware

3r curs

 102731 - Circuits Electrònics de Potència

 102730 - Circuits i Tecnologies Electròniques

 102723 - Disseny de Sistemes Electrònics

 103519 - Electrònica de Transmissors i Receptors

 102738 - Enginyeria de Radiofreqüència i Microones

 102713 - Fonaments de Xarxes

 102717 - Gestió de Projectes i Legislació

 102736 - Instrumentació I

 102735 - Instrumentació II

 102722 - Sistemes Electrònics i Aplicacions

4t curs

 102737 - Control de Sistemes

 106540 - Treball de Fi de Grau

Optatives

 102729 - Aplicacions Multidisciplinàries I

 102725 - Compatibilitat Electromagnètica

 102721 - Dispositius Electrònics

 102727 - Disseny Avançat de Circuits de Comunicacions

 102720 - Disseny Microelectrònic

 102716 - Gestió de la Qualitat i de la Fiabilitat

 106539 - Pràctiques Externes

 102724 - Sistemes d'Instrumentació Intel·ligents