Carta i codi dels Investigadors

Introducció

 

 

Al març de 2005, la Comissió Europea va adoptar la Carta Europea per als Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors, i va recomanar-ne la implementació als estats membres. Aquests dos documents estan destinats als investigadors i a les institucions que els contracten, i són elements clau en la política de la Unió Europea per fer que la recerca esdevingui una carrera atractiva. Aquest és un punt essencial de l’estratègia per estimular el creixement econòmic i l’ocupació en el si de la UE.
 

  • La Carta Europea per als Investigadors posa l’atenció en els rols, les responsabilitats i els drets dels investigadors i de qui els contracta. La Carta té com a objectiu assegurar que la relació entre les dues parts contribueix de manera positiva al procés de crear, transferir i compartir coneixement i al desenvolupament professional dels investigadors.

 

  • El Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors vol millorar la contractació i assegurar que els processos de selecció siguin justos i transparents. Proposa diversos mitjans per a avaluar els mèrits, tenint en compte no només el nombre de publicacions, sinó un ventall més ampli de criteris d’avaluació, com ara la docència, la supervisió de persones, el treball en equip, la transferència de coneixement, la gestió i l’impacte científic.

 
Descarrega The European Charter and Code for Researchers