OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment)

Procés de Contractació Obert, transparent i basat en el mèrit (OTM-R)


L’OTM-R és un dels pilars de la Carta Europea dels investigadors i en particular del Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors, publicat per la Comissió Europea (CE) al 2005. Aquest procés assegura que es contracti a la millor persona per al lloc treball, pel que aporta beneficis als investigadors, les institucions i el sistema de recerca en general. Més específicament, l’OTM-R propicia una carrera investigadora més atractiva, garanteix la igualtat d'oportunitats per a tots els candidats i facilita la mobilitat.


El grup de treball de la CE en OTM-R va elaborar un paquet d’informació per ajudar els centres de recerca a implementar les pràctiques de l’OTM-R. Aquest paquet d’informació permet als centres de recerca revisar la seva política de contractació actual i millorar-la, quan sigui necessari. El paquet inclou principis i directrius sobre el que hauria de ser un sistema similar a l'OTM-R, una llista de control per a les institucions com una eina d'autoavaluació per comparar les seves pràctiques actuals en referència als principis i una guia pas a pas per millorar (quan i on sigui necessari) les pràctiques OTM-R de l'organització.

Seguint aquests criteris i utilitzant la llista de control proporcionada per Euraxess com a eina d'autoavaluació, la UAB ha elaborat una sèrie de documents que defineixen l’estat de les pràctiques al llarg del temps i les possibles accions de millora:


GRUP DE TREBALL EN OTM-R

Durant el 2016, la UAB va crear un grup de treball específic per treballar el procés OTM-R a la UAB. Aquest grup, que es reuneix de manera periòdica, està format per les unitats següents:

- Projectes Estratègics
- Organització i Planificació
- Recursos Humans
- Gestió de la Recerca

Les llistes de control han marcat l'ordre del dia de les diferents reunions organitzades al llarg d'aquests anys:

25/07/2016
06/10/2016
22/11/2016
25/04/2018
15/05/2019
02/07/2019
15/07/2019
31/10/2019