Normatives i legislació

Creació i govern de la universitat

Llei de creació i Estatuts de la UAB

Òrgans de govern i representació

Consell Social

Síndic de Greuges

Estructures, administració i gestió

Delegació de signatures

  • Resolució 21 febrer 2017 delega la signatura de l'acord d'adhesió al procés contractació conjunta del Gestor d'Identitat  i d'Oracle *
  • Resolució 29 maig 2017 delega la signatura del conveni de col·laboració entre la UAB i Barcelona Activa SAU SPM *
  • Resolució de 9 de juny de 2017 autoritza perque es realitzin els tràmits necessaris en relació amb els procediments relacionats amb les autoritzacions de residència i/o treball, així com els procediments específics per autoritzar l'entrada, residència i treball a Espanya d'estrangers *
  • Resolució 13 desembre 2017 autoritza la signatura dels certificats de pagament dels drets dels títols universitaris del Campus de Sabadell *
  • Resolució 29  gener 2018 autoritza la signatura del conveni de col·laboració entre la UAB i la Fundació Gas Natural Fenosa *

* La resolució conté dades de caràcter personal les quals han de ser protegides en aplicació de la legislació vigent en aquesta matèria.

Les següents resolucions de delegació de signatura es publiquen: