Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Programa DRAC

Programa DRAC

La Xarxa Vives és una associació d'universitats sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya del Nord, Andorra i també d'altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

L'acta de constitució es va signar el 28 d'octubre de 1994 a la ciutat de Morella (Els Ports), on es van reunir els rectors de les 13 universitats fundadores. Actualment, la Xarxa està formada per 22 universitats amb lligams històrics, culturals i lingüístics arrelats a un mateix àmbit geogràfic.

El programa DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals) té l’objectiu d’impulsar la mobilitat de tota la comunitat universitària de la Xarxa Vives, mitjançant l’atorgament d’ajuts.

En la darrera sessió de la Comissió Permanent de la Xarxa Vives d'Universitats, de 25 de maig de 2023, a la Universitat Jaume I, es van aprovar les noves bases del programa DRAC d'ajuts a la mobilitat. Després del procés de revisió desenvolupat pel Grup de Treball de Mobilitat i per la mateixa Comissió Permanent, es va acordar reformular el programa atenent principalment a les premisses següents:

1. Desapareixen les modalitats (accions) i es passa a un únic programa obert a estudiants i personal universitari (PDI + PAS), amb dues convocatòries anuals (15 de setembre i 28 de febrer).
2. Principi de reciprocitat: només s’atorgaran ajuts entre les universitats participants en el programa.
3. Les activitats que estiguin incloses en un marc de col·laboració institucional amb la Xarxa Vives seran susceptibles de rebre, també, ajuts DRAC, sempre que així ho aprovi la Comissió Permanent. Les activitats previstes pel pla d'actuació 2023 de la Xarxa que podran rebre aquests ajuts de cara al proper curs seran les següents:

 4. L’import mínim que haurà de destinar cada universitat participant al programa serà de 12.000,00 euros.

A partir del 30 de juny, s'actualitzarà la informació al web de la Xarxa Vives i es publicarà la relació definitiva d'universitats susceptibles d'atorgar/rebre mobilitats. El nou programa DRAC entrarà en vigor a partir de l'1 de setembre de 2023.

 

Més informació:
Xarxa Vives d'Universitats
Programa Drac

Àrea de Relacions Internacionals 
Edifici N - Plaça Cívica
Tel.  +34 93 581 3779
programa.drac@uab.cat