Postgrau en Antic Egipte: Espais, Llenguatges, Identitats

Si t'apassiona l'egiptologia, vols sortir de continguts tradicionals i aprendre a través de temes innovadors, aquesta és la teva elecció. T'oferim un material excel·lent compost per gairebé 250 vídeos i recursos complementaris

Assignatura Crèdits Caràcter

Espais. Els egipcis entre el cel i la terra

10 ECTS

Obligatòria

Llenguatges. Escriptura i iconografia a l'antic Egipte

10 ECTS

Obligatòria

Egipcis. Entre realitats i mites

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

En acabar el programa, l'estudiant serà capaç de:

- Identificar textos egipcis en diferents escriptures i llegir seqüencies breus escrites en jeroglífics.
- Interpretar la simbologia astronòmica i el seu significat.
- Conèixer les principals característiques del calendari egipci, les diverses formes de mesurar el temps, i la seua importància per a la cronologia de l'antic Egipte.
- Aproximar-se a les qüestions de gènere, como a mètode d'anàlisi de la societat de l'antic Egipte.
- Discriminar entre història i mite en les fonts bíbliques relatives a Egipte.
- Descriure la geologia d'Egipte i les rutes comercials i tipus de materials.
- Aproximar-se a la imatge des de la interpretació simbòlica.

Competències transversals

En acabar el programa, l'estudiant serà capaç de:
- Enfrontar-se analíticament a una problemàtica científica determinada.
- Organitzar i planificar els continguts d'un treball acadèmic (article) i/o d'una exposició oral (conferència), i comunicar, per via escrita o oral, els resultats de la feina feta.
- Utilitzar les eines bibliogràfiques pròpies d'un nivell d'estudis de postgrau.
- Utilitzar les eines informàtiques bàsiques del treball acadèmic humanístic i discriminar críticament entre els continguts en xarxa.
- Utilitzar, com a mínim a nivell de lectura, algunes llengües d'interès científic, com l'anglès o el francès.
- Donat que l'egiptologia és una disciplina interdisciplinària, valorar la interdisciplinarietat com a via per al coneixement integral i coherent d'un objecte d'estudi.
- Donat que el programa bascula entre una civilització antiga (l'Egipte faraònic), un país àrab actual (Egipte) i nosaltres mateixos, reconèixer i valorar la diversitat cultural i la multiculturalitat.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Antic Egipte: Espais, Llenguatges, Identitats

Vols rebre més informació?