Assignatura Crèdits Caràcter

Breast oncology

9 ECTS

Obligatòria

Dissection in fresh cadaver

6 ECTS

Obligatòria

Essential concepts in microsurgery plus rat

6 ECTS

Obligatòria

Dissection techniques of flaps in live animal model

6 ECTS

Obligatòria

Clinical training in autologous breast reconstruction

9 ECTS

Obligatòria

Clinical training in lymphatic surgery

9 ECTS

Obligatòria

Clinical immersion programme I

6 ECTS

Obligatòria

Introductory course on the methodology of clinical research. Research Work

9 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest programa forma part del European Master Degree in Surgical Oncology; Reconstructive and Aesthetic Breast Surgery

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Presentar i analitzar el pacient quirúrgic i valorar la necessitat de realitzar una reconstrucció microquirúrgica
- Valorar i indicar correctament el reconstructiu per un pacient afectat de càncer de mama
- Dominar i controlar les tècniques de cirurgia de micro-cirurgia reconstructiva
- Planificar preoperatòriament els procediments de cirurgia reconstructiva .
- Executar les diferents tècniques de cirurgia reconstructiva: penjalls musculars, penjalls microquirúrgics, penjalls de perforants,etc.
- Controlar i fer el seguiment post operatori
- Solucionar complicacions i seqüeles pròpies del procediment quirúrgic

Competències transversals

- Conèixer els instruments bàsics de recerca qualitativa.
- Realitzar una recerca bibliogràfica amb diferents cercadors mèdics.
- Desenvolupar el pensament crític del acte mèdic.
- Saber fer un plantejament i actitud crítica davant una complexitat quirúrgica.
- Organitzar i coordinar un equip interdisciplinari.
- Comunicar en llenguatge científic els casos clínics.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Breast Reconstructive Microsurgery

Vols rebre més informació?