Assignatura Crèdits Caràcter

Cirurgia Oberta d'Espatlla

12 ECTS

Obligatòria

Cirurgia artroscòpica de Espatlla i Colze

6 ECTS

Obligatòria

Cirurgia de Colze i Avantbraç

6 ECTS

Obligatòria

Treball Fi de Diplomatura

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

La diplomatura de postgrau en Cirurgia d'Espatlla i Colze(3781), de 30 ECTS, juntament amb la diplomatura Cirurgia de Canell i Mà (3779), de 30 ECTS,formen part del màster en Cirurgia de la Mà i de l'Extremitat Superior (3741).

L'alumne que té les dues diplomatures podrà obtenir el títol de màster sempre i quan es matriculi i realitzi el Treball de Fi de Màster. Els treballs de les diplomatures no es poden convalidar com a treball de fi de màster.

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer els portals, indicacions i les diverses tècniques quirúrgiques artroscòpiques en cirurgia d'espatlla i colze.
- Conèixer les diverses tècniques quirúrgiques i indicacions de la cirurgia oberta d'espatlla: osteosíntesi de les fractures, tractament de les seqüeles de les fractures, artròdesi d'espatlla, reinserció tendinosa, artroplàstia invertida i anatòmica d'espatlla.
- Conèixer les patologies prevalents a nivell del colze i les indicacions de tractament quirúrgic: fractures de colze en l'adult, fractures de colze a la infància, inestabilitat posterolateral, artrosi posttraumàtica i degenerativa, artropatia per malalties reumàtiques, rigidesa articular i calcificacions heterotòpiques. Artroplàstia i artròdesi de colze.
- Adquirir coneixements bàsics útils per al cirurgià ortopèdic de cobertures cutànies i de microcirurgia útils en la reconstrucció de defectes de parts toves d'espatlla i colze, tècniques que sovint són utilitzades per cirurgia plàstica.
Innovació. Adquirir coneixements de tècniques quirúrgiques que actualment es realitzen mitjançant artroscòpia al muscle i colze. Tècniques noves en l'extremitat superior.
- Adquirir els conceptes bàsics d'anestèsia en la cirurgia de l'extremitat superior i del control del dolor postquirúrgic sobretot en aquells pacients, com les artroscòpies d'espatlla, que es intervenen amb cirurgia major ambulatòria.
- Adquirir coneixements de les malalties reumàtiques (artritis reumatoide, artritis psoriàsica, condrocalcinosi) que poden afectar a l'espatlla i al colze.

Competències transversals

- Treball en equip, sostenibilitat i ús de recursos.

- Demostrar raonament i presa de decisions idònies i oportunes en situacions conflictives siguin aquesta de tipus ètic, ètnic, religiós, cultural, legal, econòmic i tot el relacionat amb les innovacions i avenços mèdic científics.

- Organitzar i planificar adequadament la càrrega de treball i el temps en les activitats professionals.

- Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses

- Demostrar professionalment tenir una visió crítica, creativa i interès per la investigació.

- Demostrar l'ús i l'adequada implementació de la metodologia de la investigació.

- Demostrar comunicació clara, tant oral com escrita, amb altres professionals.

Títol que s'obté

Diplomatura d'Espatlla i Colze

Vols rebre més informació?