Continguts

La diplomatura té per finalitat oferir les bases fonamentals dels coneixements teòrics, necessaris per a l'execució futura de la CMM, consta de cinc (5) mòduls:

I. Bases Metge Oncològiques

II. Bases Dermatopatològiques

III. Preoperatori i Tècnica de Mohs

IV. Reconstrucció del defecte quirúrgic

V. Cirurgia Microgràfica de MOHS en la pràctica

Assignatura Crèdits Caràcter

Bases Mèdic-Oncològiques

6 ECTS

Obligatòria

Bases Dermatopatològiques

6 ECTS

Obligatòria

Preoperatori i tècnica de Mohs

6 ECTS

Obligatòria

Reconstrucció de l'efecte quirúrgic

6 ECTS

Obligatòria

Cirurgia Microgràfica de Mohs a la pràctica

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquesta diplomatura de postgrau forma part del màster en Cirurgia Microgràfica de Mohs 3748/4.

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

SALUT PÚBLICA I SISTEMES DE SALUT

- Reconèixer el seu paper en l'equip multidisciplinari en què s'ha d'exercir i actuar com a líder en l'exercici de la tècnica de Mohs


FONAMENTS CIENTÍFICS DE LA MEDICINA I HABILITATS CLÍNIQUES

- Demostrar que comprèn tot el relacionat als coneixements bàsics per a poder implementar la tècnica quirúrgica específica de la Cirurgia Micrográfica de Mohs.
- Demostrar que coneix l'anatomia macro i microscòpica de la pell així com les patologies de la mateixa que ameriten l'aplicació de la Cirurgia Micrográfica de Mohs.
- Demostrar que comprèn tot el relacionat a les indicacions, eficàcia i relació benefici-risc de la Cirurgia Micrográfica de Mohs, basant-se en l'evidència científica disponible.
- Perfeccionar els coneixements metge-oncològics, en dermatologia, que permetin discernir quan i com aplicar la CMM.
- Adquirir els coneixements teòrics de dermatopatologia, que permetin l'execució reeixida de la CMM.
- Adquirir els coneixements teòrics de la CMM que permetin consolidar l'execució reeixida de la CMM.
- Adquirir els coneixements teòrics de la reparació del defecte quirúrgic que permetin consolidar l'execució reeixida de la reconstrucció després de la CMM.


ANÀLISI CRÍTICA I INVESTIGACIÓ (PENSAMENT CRÍTIC, RAONAMENT I JUDICI CLÍNIC I INVESTIGACIÓ)

- Reconèixer el paper de la complexitat, la incertesa i la probabilitat en la presa de decisió en la pràctica de la CMM.


HABILITATS DE COMUNICACIÓ

- Transmetre al pacient i familiars de forma clara, efectiva i oportuna, tot el relacionat amb el seu procés patològic i l'aplicació de la CMM com a mitjà terapèutic del mateix (incloent les parts negatives i/o males notícies).

Competències transversals

VALORS PROFESSIONALS, ACTITUDS I COMPORTAMENTS ÈTICS

- Demostrar capacitat de Treball en Equip, reconeixent quan sigui oportú les seves pròpies limitacions i admetent les opinions dels companys d'equip, i en cas de ser necessari modificar inclús la pròpia opinió inicial.
- Reconèixer, i posar en pràctica com a valors professionals: l'excel.lència, l'altruisme, el sentit del deure, la compassió, l'empatia, l'honradesa, la integritat i el compromís amb els mètodes científics.
- Demostrar raonament i presa de decisions idònies i oportunes en situacions conflictives siguin aquesta de tipus ètic, ètnic, religiós, cultural, legal, econòmic i tot el relacionat amb les innovacions i avenços mèdic-científics.
- Reconèixer tots els aspectes de la Llei de Protecció de Dades, pel que fa a la documentació del pacient (dades personals i clíniques).
- Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses


SALUT PÚBLICA I SISTEMES DE SALUT

- Tenir capacitat de treballar en un context internacional


ANÀLISI CRÍTICA I INVESTIGACIÓ (PENSAMENT CRÍTIC, RAONAMENT I JUDICI CLÍNIC I INVESTIGACIÓ)

- Demostrar, professionalment tenir una visió crítica, creativa i interès per la investigació.


HABILITATS DE COMUNICACIÓ

- Demostrar comunicació clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació

Títol que s'obté

Diplomatura en Cirurgia Microgràfica de Mohs

Vols rebre més informació?