Postgrau en Competència Digital Docent

T'agraden les tecnologies digitals? Vols aprendre com aplicar-les per a millorar l'aprenentatge del teu alumnat? Si has respost que sí, aquest és el programa de postgrau que estàs buscant!

Continguts

Els continguts del programa formatiu queden agrupats a partir de 4 mòduls + 1 treball de síntesis final, seguint la següent seqüència:
- Competència digital en entorns educatius
- Aspectes organitzatius i de gestió de recursos digitals
- Disseny universal d’entorns d’aprenentatge
- Eines i recursos digitals actuals
- Treball de síntesis

Assignatura Crèdits Caràcter

Competència digital en entorns educatius

6 ECTS

Obligatòria

Aspectes organitzatius i de gestió de recursos digitals

6 ECTS

Obligatòria

Disseny universal d’entorns d’aprenentatge

6 ECTS

Obligatòria

Eines i recursos digitals actuals

9 ECTS

Obligatòria

Treball de síntesis

3 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Analitzar la potencialitat didáctica de les tecnologies digitals.
- Introduir les tecnologies digitals com a recursos didàctic per a la docència.
- Asesorar els companys en la incorporació de tecnologies digitals a l'aula.
- Incorporar les tecnologies digitals en la gestió diària del centre.
- Pomoure la comunicació i col.laboració a través de les tecnologies digitals.
- Aplicar els principis d'etica i civisme digital en l'ús de les tecnologies al centre.

Competències transversals

- Analitzar i resoldre problemes metodològics amb la introducció de tecnologies digitals.
- Col.laborar i treballar amb l'equip docent i altres professionals.
- Utilitzar i comprendre el llenguatge específic vinculat a les tecnologies digitals per a la docència.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Competència Digital Docent

Vols rebre més informació?