Assignatura Crèdits Caràcter

Estructurar i presentar

6 ECTS

Obligatòria

Comunicació estratègica i below the line

6 ECTS

Obligatòria

Estratègies creatives

6 ECTS

Obligatòria

Creativitat gràfica, audiovisual i internet

12 ECTS

Obligatòria

Itineraris

La Diplomatura en Comunicació Creativa forma part del Màster en Psicocreativitat.(1606)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Comprendre, avaluar, criticar i discutir situacions o propostes de l'entorn professional de la comunicació, del disseny, del màrqueting i de la creació de nous productes o de trobar solucions a problemes quotidians.

- Ser capaç de desenvolupar idees i conceptes específics de la comunicació audiovisual utilitzant les eines d'aquest mitjà

- Saber desenvolupar projectes d'investigació i anàlisi relacionades amb la comunicació i la psicologia

- Comprendre les implicacions sistèmiques de caràcter social, psicològic, de la comunicació, del seu desenvolupament i producció

Competències transversals

- Desenvolupar la imaginació i el pensament productiu amb originalitat, flexibilitat i fluïdesa.
- Negociar adequadament i gestionar l'assumpció d'acords.
- Reconèixer i respectar els punts de vista i opinions d'altres membres quan es desenvolupa un treball en equip, i integrar-los en benefici dels resultats del projecte.
- Dirigir i coordinar un treball amb equips interdisciplinaris i liderar-los.
- Ser crític amb el treball propi i amb els resultats del seu entorn.
- Demostrar empatia i potenciar la intel.ligència emocional per a la valoració de situacions dels objectes de l'entorn.
- Ser capaç de reunir i interpretar dades rellevants per a elaborar les pròpies argumentacions.
- Ser capaç de transmetre informació, idees, problemes i solucions.
- Ser capaç d'emprendre i culminar projectes de forma autònoma, professional i qualificada.
- Saber dissenyar i utilitzar, a partir de les noves tecnologies, nous models d'actuació professional en qualsevol àmbit laboral.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Comunicació Creativa

Vols rebre més informació?