Assignatura Crèdits Caràcter

Filosofia i antropologia de la comunicació

9 ECTS

Obligatòria

Literatura, periodisme i narració

9 ECTS

Obligatòria

Ètica i estètica de la comunicació

6 ECTS

Obligatòria

Retòrica i estilística de la comunicació

6 ECTS

Obligatòria

Treball final

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquesta diplomatura es pot cursar mitjançant dues opcions:
- Matricular-se a la diplomatura de postgrau sencera.
- Matricular-se als diferents cursos que componen la diplomatura de postgrau i un cop superats tots, matricular-se al treball de fi de diplomatura.

Aquesta diplomatura forma part del màster en Comunicació, Periodisme i Humanitats.(2789)

Programes relacionats

Curs en Ètica i Estètica de la Comunicació
Curs en Filosofia i Antropologia de la Comunicació
Curs en Literatura, Periodisme i Narració
Curs en Retòrica i Estilística de la Comunicació

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer el cabal de coneixements, teòrics i pràctics, que les ciències humanes poden proporcionar als periodistes i comunicadors auviovisuals.
- Conèixer les àrees i facetes de la comunicació social contemporània on els estudiants de cienciès socials i humanes poden desenvolupar i aplicar les seves respectives formacions d'origen.
- Dominar la teoria i la praxi dels gèneres narratius, descriptius i argumentarius cultivats pel periodisme literari contemporani, i la seva eloqüent expressió en català i en castellà, per escrit i oralment.
- Dominar els procediments d'ideació, composició i estil de la narració escrita.
- Saber liderar projectes d’informació complexa de qualitat, i de treballar cooperativament en el seu desenvolupament.
- Conèixer en detall l'entorn productiu de la informació, de manera que els estudiants siguin capaços, en primer lloc, d'analitzar-lo críticament, i, després, de pensar i dur a terme projectes professionals alternatius.
- Interpretar els esdeveniments de l'actualitat i per fer evolucionar la mera informació cap al coneixement contextualitzat, matèria primera del periodisme i la comunicació de qualitat.
- Expressar a través de la narració escrita una síntesi perceptiva de la seva experiència cognitiva.

Competències transversals

– Estimular l'actitud reflexiva i crítica.
– Saber concebre i desenvolupar tasques creatives.
– Desenvolupar iniciatives innovadores.
– Fomentar hàbits d'associació i contextualizació d'idees.
– Estimular la praxi d'una comunicació èticament orientada, atenta a la necessitat que els productes mediàtics siguin béns públics, i no simples mercaderies culturals.
– Fomentar la iniciativa i l'esperit emprenedor, així com la capacitat d'encetar projectes.
– Promoure l'atenció dels futurs periodistes i comunicadors vers àrees de la vida social, política, econòmica, mediambiental, religiosa i cultural usualment menystingudes o desateses pel periodisme ortodox.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Comunicació i Humanitats.

Vols rebre més informació?