Assignatura Crèdits Caràcter

Bases de la Dansa Moviment Teràpia

10 ECTS

Obligatòria

Dansa Moviment Teràpia: Autoexperiència i autoanàlisi

10 ECTS

Obligatòria

Pilars teòrics de la Dansa Moviment Teràpia

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquesta diplomatura de postgrau forma part del màster en Dansa Moviment Teràpia (1614)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Identificar, reconèixer i relacionar les tècniques bàsiques d'intervenció en DMT. Adquirir i ampliar un vocabulari anatòmic, analitzar els moviments del propi cos per tal d'explorar i identificar els possibles significats.

- Desenvolupar les habilitats de comunicació interpersonal i terapèutica. Definir la capacitat emocional i empàtica de l'estudiant per a poder treballar amb pacients afectats per trastorns greus. Conèixer i identificar possibilitats d'intervenció dins el context terapèutic.

- Identificar, diferenciar i relacionar les variables que afecten la dinàmica d'un grup. Aprendre a diagnosticar i enfrontar els fenòmens d'un grup, entenent el seu desenvolupament, deixant constància de les fases per les quals solen travessar.

Competències transversals

- Desenvolupar les habilitats de comunicació interpersonal i terapèutica.
- Aprendre a diagnosticar i enfrontar els fenòmens de grup.
- Desenvolupar una actitud crítica respecte als diferents corrents psicoterapèutics.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Dansa Moviment Teràpia

Vols rebre més informació?