Assignatura Crèdits Caràcter

Recursos per a la gestió

15 ECTS

Obligatòria

Àrees de gestió

10 ECTS

Obligatòria

Treball final de diplomatura

5 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Capacitat de planificació, direcció i supervisió dels serveis i activitats d'un centre geriàtric utilitzant els procediments i mecanismes necessaris per a garantir-ne la qualitat i millora continua.

- Capacitat de planificació i organització dels serveis i activitats d'un centre geriàtric d'acord amb la normativa vigent i les característiques del sector d'atenció a les persones grans.

- Capacitat per a l'elaboració d'objectius de treball concrets a partir de la planificació general de gerència.

- Capacitat per a la responsabilització i coordinació de les diferents àrees d'atenció del centre residencial.

- Sensibilitat, actitud i compromís cap al coneixement i satisfacció de les necessitats presents i futures dels usuaris actuals i/o potencials dels centres geriàtrics tant pel que fa a la planificació com a la prestació del servei.

- Capacitat d'optimització dels recursos humans.

- Capacitat de lideratge per a la direcció d'equips de treball.

- Capacitat per a la responsabilització i/o supervisió de la gestió econòmica i financera de la residència.

- Capacitat per a donar solució adequada a les queixes i suggeriments que puguin presentar els usuaris d'un centre geriàtric o llurs familiars.

- Coneixement i ús adequat dels instruments de valoració de l'atenció i les necessitats sanitàries, assistencials i psicològiques de les persones ateses, així com dels canvis que es puguin presentar.

- Capacitat per a identificar, conèixer i comprendre els processos i característiques de l'envelliment normal i de l'envelliment patològic.

Competències transversals

- Capacitat per a treballar en equip
- Capacitat per resoldre problemes i prendre decisions de forma àgil i eficaç
- Capacitat de planificació i coordinació
- Capacitat motivadora de l'equip humà
- Capacitat d'adaptació a noves situacions
- Capacitat dinamitzadora, d'innovació i escolta

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Direcció i Gestió de Centres Gerontològics

Vols rebre més informació?