Postgrau en Disseny Web

Forma't com a professional en l'àmbit del disseny web. Descobreix tot el potencial creatiu dels projectes online i perfecciona les teves habilitats en un sector amb gran demanda de professionals

Assignatura Crèdits Caràcter

Recursos pel disseny web

10 ECTS

Obligatòria

Processos pel disseny web

10 ECTS

Obligatòria

Projectes de disseny digital

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

La diplomatura de postgrau en Disseny Web forma part del màster en Disseny Gràfic.

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Demostrar coneixements de l'entorn digital i fer ús de les eines de creació i producció que li són pròpies.
- Analitzar les comunicacions gràfiques en pantalla i identificar problemes que poden ser resolts amb solucions alternatives de disseny gràfic tot avaluant-ne la seva viabilitat social, tecnològica i econòmica.
- Conèixer les característiques i rendiments específics de la tipografia en formats digitals i saber utilitzar els tipus i famílies més adequats a cada ús.
- Estructurar i jerarquitzar gràficament la informació textual en format pantalla.
- Demostrar que compren el funcionament de l'entorn econòmic, empresarial i institucional en el qual es contracten i desenvolupen professionalment serveis del disseny gràfic en medis digitals.
- Dominar el lèxic especialitzat del medi digital i saber exposar y raonar els resultats i els processos de treball de projectes de disseny propis.
- Interpretar i valorar críticament productes finals i projectes de disseny gràfic tant propis com aliens.

Competències transversals

- Dominar el mitjà informàtic i les tecnologies digitals.
- Capacitat resolutiva i de presa de decisions.
- Motivació per la qualitat, tant en els plantejaments conceptuals i argumentals, com en la resolució formal i en els detalls de l'acabat final d'un projecte de disseny.
- Capacitat d'adaptació a l'entorn professional nacional e internacional i, en particular, als canvis tecnològics, socials i econòmics que es van produint.
- Valorar i fomentar l'ús social de la comunicació amb atenció especial a l'accessibilitat per a grups d'usuaris i receptors diferents.
- Demostrar que posseeix valors i principis deontològics propis de la professió.
- Demostrar que coneix els fenòmens innovadors i els nous llenguatges y propostes culturals.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Disseny Web

Vols rebre més informació?