Continguts

El programa formatiu està compost per tres mòduls que permetran a l'alumne aprofundir en les cures i actuacions en situacions crítiques tant de la pacient obstètrica com del nounat. El primer mòdul desenvolupa continguts relacionats amb l'atenció especialitzada a les emergències obstètriques més prevalents com la Eclampsia, Distòcia de Espatlles, Shock sèptic i hipovolèmic a la pacient gestant. El segon mòdul, tracta de l'atenció al nounat crític, resultat de situacions d'asfíxia, gran prematuritat, sèpsia o malformacions que dificulten l'adaptació a la vida extrauterina. I un tercer mòdul, que consistirà en el desenvolupament d'un projecte d'investigació o de millora dels processos assistencials relacionats amb les cures crítics perinatals.

Assignatura Crèdits Caràcter

Emergències Obstètriques

12 ECTS

Obligatòria

Emergències Neonatals i cures en situació crítica

12 ECTS

Obligatòria

Treball final de diplomatura: Metodologia de la investigació

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest estudi es pot cursar mitjançant les següents opcions:
- Matricular el programa sencer
- Matricular els mòduls que configuren l'estudi, i finalment, al treball final de diplomatura.

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Adquirir habilitats tècniques en el maneig de les emergències perinatals més prevalents.
- Aplicar la resolució de problemes i presa de decisions en situacions crítiques.
- Emetre un judici raonat, i conseqüentment una decisió ajustada a la situació, després d'haver realitzat una valoració integral de la situació plantejada.
- Gestionar conflictes emocionals i socials associats a l'atenció a les emergències perinatals.

Competències transversals

- Treball en equip
- Aplicar coneixements en la pràctica
- Gestionar de la informació
- Ser capaç de realitzar anàlisis i síntesi
- Ser capaç de comunicar de manera oral i escrita
- Ser capaç de fer crítica i autocrítica

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Emergències Perinatals: Atenció Obstètrica i Neonatal

Vols rebre més informació?