Postgrau en Exposicions. Curadoria, Pràctiques Creatives i Espais Temporals

Afronta el repte de la curadoria contemporània. Especialitza't en el disseny i la creació de nous formats i continguts expositius

Assignatura Crèdits Caràcter

Seminaris de Recerca

9 ECTS

Obligatòria

Estudis de Cas

9 ECTS

Obligatòria

Converses

6 ECTS

Obligatòria

Projecte

6 ECTS

Obligatòria

Programes relacionats

Curs en Exposicions en el context contemporani

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Ser capaç d'idear i desenvolupar un projecte de comissariat d'exposicions, el.laborar un guió i crear una estructura narrativa coherent, introduint un plantejaments innovadors.
- Conèixer l'evolució i les tipologies d'espais expositius, per poder afrontar propostes contemporànies i visions de futur.
- Conèixer els perfils de tots els professionals que intervenen en el procés del muntatge expositiu.
- Saber treballar amb diversos professionals i equips d'experts, col.leccionistes, museus, i diversos projectes expositius.
- Conèixer els elements de comunicació i la relació amb el públic i els mitjans d'informació per difondre una activitat cultural.
- Aprendre quines són les tecnologies aplicades a l'espai expositiu o d'experiència.
- Conèixer els vincles i l'organització d'activitats paral.leles a les exposicions, i programes didàctics.
- Adquirir eines per dissenyar espais expositius, des de la perspectiva del disseny d'espai, el disseny d'experiències, el disseny gràfic, o el disseny de llums i audiovisuals.

Competències transversals

- Desenvolupar un pensament transversal i crític a l'hora de plantejar un discurs expositiu, aprendre a vehicular una idea abstracta en forma de continguts expositius, aconseguir un domini sobre l'espai expositiu i el públic.
- Adquirir metodologies per a la recerca de camp.
- Adquirir metodologies de representació per traduír conceptes o continguts gràficament.
- Ser capaç de parlar davant un públic i resumir el contingut de manera suggeridora.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Exposicions. Curadoria, Pràctiques Creatives i Espais Temporals

Vols rebre més informació?