Postgrau en Fotografia i Disseny Editorial

Elabora projectes fotogràfics creatius i innovadors per a exposicions, publicacions i produccions editorials en general

Continguts

La Diplomatura de postgrau en Fotografia i Disseny Editorial compren, per un costat, la pràctica fotogràfica a través de la elaboració d'un projecte fotogràfic personal i l'adquisició de capacitats crítiques i analítiques necessàries per a la pràctica d'aquesta activitat creativa. I per l'altra banda, l'aplicació de la fotografia, des del punt de vista del disseny gràfic, en diferents tipologies de suports gràfics (llibre de fotografia; publicació periòdica) a través de l'ús de fotografies pròpies i/o alienes. I finalment, complementa aquestes dues vessants amb una aproximació teòrica i pràctica a la producció d'aquest tipus de producte editorial des del punt de vista empresarial, i del món editorial en l'actualitat.

Assignatura Crèdits Caràcter

Fotografia aplicada

6 ECTS

Obligatòria

Llibres de fotografia

6 ECTS

Obligatòria

Publicacions periòdiques

6 ECTS

Obligatòria

Producció i editorial

6 ECTS

Obligatòria

Treball Final

6 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer i utilitzar apropiadament les diferents tècniques associades a la reproducció fotogràfica impresa.
- Desenvolupar i millorar les seves execucions creatives.
- Demostrar coneixement i comprensió dels estils contemporanis d'estètica a través dels diferents estils de disseny.
- Demostrar coneixement i comprensió dels estils contemporanis de la fotografia.
- Comunicar per escrit i oralment de manera clara, efectiva i professional en el camp empresarial del disseny.
- Demostrar la capacitat de sintetitzar els coneixements i les habilitats adquirides en els cursos i tallers les investigacions individuals en un llibre que es presenta com a treball final del postgrau.
- Analitzar els requeriments del client editorial per detectar problemes i solucions de disseny.
- Interpretar i valorar críticament projectes de disseny de publicacions de fotografia propis i aliens.
- Planificar, organitzar i gestionar projectes de disseny de publicacions de fotografia.
- Exposar i raonar els resultats i el procés de treball d'un projecte de disseny editorial.
- Demostrar coneixements tècnics d'arts gràfiques en la seva globalitat.
- Demostrar comprendre les limitacions i oportunitats tècniques pròpies a cada projecte.
- Genera un discurs coherent per la globalitat del projecte.
- General valor afegit als projectes.
- Diferenciar tipus de projecte i tipus de client.
- Resoldre i plantejar amb sentit editorial les solucions a uns reptes concrets i definits.
- Conèixer el cercles culturals al entorn de la fotografia, la curadoria i la edició.
- Identificar, valorar i promoure els aspectes creatius i innovadors en un projecte fotogràfic o d'edició fotogràfica.
- Demostrar coneixements dels referents històrics i les tendències contemporànies del disseny i la fotografia.
- Ser capaç d'identificar i valorar les qualitats estètiques i formals del producte fotogràfic.

Competències transversals

- Establir canals i mitjans de superació personal.
- Aplicar coherentment els guions plantejats i demostrar capacitat d'adaptació en entorns diversos i canviants.
- Desenvolupament d'autodisciplina en tots els sentits.
- Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.
- Capacitat d'adaptació a l'entorn professional i, en particular, als canvis tecnològics que es produeixen en el sector.
- Demostrar predisposició al rigor i l'experimentació propis del mètode científic.
- Capacitat per autogestionar un itinerari professional (en disseny de publicacions de fotografia).
- Tècniques aprenentatge autònom.
- Anàlisi crític i síntesis.
- Organització i planificació.
- Resolució de problemes.
- Presa de decisions.
- Comunicació oral i escrita.
- Treball en equip de caràcter interdisciplinari.
- Raonament crític.
- Negociació.
- Creativitat.
- Iniciativa i esperit emprenedor.
- Preocupació per la qualitat.
- Sensibilitat vers temes mediambientals.
- Gestió de projectes.
- Gestió per objectius.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Fotografia i Disseny Editorial

Vols rebre més informació?