Postgrau en Il·lustració Creativa i Tècniques de Comunicació Visual

Adquireix tècniques tradicionals i avançades en il·lustració per al teu desenvolupament en agències de publicitat, mitjans de comunicació, estudis de disseny i empreses editorials

Continguts

En el postgrau en Il.lustració Creativa i Tècniques de Comunicació Visual es tracten per una banda tècniques tradicionals com ara dibuix, pintura i collage: i per l'altre tècniques avançades com ara el mestissatge, la il.lustració digital i l'animació. Al mateix temps es desenvolupen projectes reals aplicats a premsa, publicitat i disseny gràfic, així com un projecte experimental.

Tant les tècniques com la materialització de les mateixes en projectes concrets, venen recolzats per la part teòrica que consisteix en la matèria d'història i teoria crítica de la il.lustració.

Assignatura Crèdits Caràcter

Història, teoria i crítica de la il.lustració

5 ECTS

Obligatòria

Projecte I: il.lustració per premsa

5 ECTS

Obligatòria

Projecte II: il.lustració per a publicitat i disseny gràfic

5 ECTS

Obligatòria

Projecte III: tallers experimentals

5 ECTS

Obligatòria

Taller I: tècniques tradicionals

5 ECTS

Obligatòria

Taller II: tècniques avançades

5 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Capacitats tècniques manuals de dibuix, pintura, collage i altres tècniques.
- Capacitats per a l'ús de programes informàtics de píxel i vectorials, així com tècniques tradicionals i avançades d'animació.
- Capacitat per a l'aplicació de la il.lustració a projectes gràfics de diversos tipus.
- Capacitat per a l'ús de recursos i vocabulari visual individual a través de tècniques i enfocs alternatius.
- Capacitats per al desenvolupament de projectes d'il.lustració reals aplicats a premsa, publicitat i disseny gràfic.
- Capacitat per a l'anàlisi de textos i conceptes dels encàrrecs reals dins del context de la il.lustració aplicada.
- Capacitats per al desenvolupament de projectes experimentals o d'auto-encàrrec.
- Capacitat per a l'anàlisi crítica de la il.lustració a través del coneixement de la història i la teoria d'aquesta disciplina.

Competències transversals

- Capacitat per a la relació de formes, composició i contingut de la il.lustració en el context de publicacions impreses (diaris, revistes, llibres).
- Capacitat per a la jerarquització i estructuració gràfica de la imatge il.lustrada.
- Capacitat per a l'anàlisi i la crítica de la il.lustració (anàlisi i crítica del disseny).
- Criteris de composició, color i contingut.
- Capacitat per a trobar respostes visuals davant l'encàrrec extern a través de l'anàlisi directa i lateral de textos i briefings.
- Cerca i desenvolupament d'un estil propi.
- Capacitat per a la gestió d'un projecte d'il.lustració que resolgui un problema d'ús amb rigor i eficiència.
- Capacitat per a la preparació d'un portafoli físic o digital.
- Capacitat per a la preparació d'una exposició en grup, col.laboració i divisió de responsabilitats.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Il·lustració Creativa i Tècniques de Comunicació Visual

Vols rebre més informació?