Postgrau en Il·lustració per a Publicacions Infantils i Juvenils

Desenvolupa el teu propi estil i aprèn els processos de treball òptims per créixer professionalment en l'àmbit de la il·lustració infantil i juvenil, còmic i ficció digital

Assignatura Crèdits Caràcter

Recursos Gràfics i Narratius

10 ECTS

Obligatòria

Projectes d'Il·lustració d'Oci i Divulgació

10 ECTS

Obligatòria

Projectes d'Il·lustració de Narrativa

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Investigar i aprendre a desenvolupar les relacions entre text-imatge.
- Entendre els mecanismes bàsics generals de la producció d'idees i la narrativa.
- Millorar la narrativa gràfica, tot augmentant el control de la producció d'imatges, del dibuix i dels seus diferents recursos (composició, espai, llum, color, traç) com a generadors de significats i continguts
- Prendre consciència de les habilitats personals dins l'àmbit de la il.lustració, millorar-les i exercitar-se en adaptar els registres de l'alumne al públic infantil de diferents edats.
- Pensar i produir sèries completes d'imatges que siguin coherents entre sí.
- Millorar la capacitat d'observació i descripció de l'entorn per a crear contes o històries il.lustrades a partir de l'experiència quotidiana i de l'observació de la realitat.
- Pensar i produir sèries completes d'imatges coherents amb l'estil i objectius de diferents textos i continguts de no ficció per a nens i joves.
- Analitzar i distingir recursos narratius presents als textos literaris (ritme, punts de vista, to, registres de veu, implicació emocional, dosificació de la informació) i aplicar-los en l'exercici de la il.lustració.
- Pensar i produir sèries completes d'imatges coherents amb l'estil i objectius de diferents textos i continguts de ficció per a nens i joves.
- Aprendre a decidir quins passatges il.lustrar per encaixar la maquetació d'un llibre, d'una revista, en el desenvolupament d'una aplicació, etc.
- Entendre com s'estructura i il.lustra una revista infantil i trobar solucions gràfiques diferenciades en funció de les exigències (portada, història, article, receptes, concursos, acudits, trencaclosques) i de la edat del públic receptor.
- Conèixer exemples de productes il.lustrats per a nens y joves, tant didàctics com d'oci: Àlbums, llibres de col.lecció, llibres de text, llibres per aprendre a llegir i escriure, per identificar objectes, revistes, jocs, llibres i jocs digitals detota mena, apps, etc.
- Reflexionar sobre el circuit de producció i recepció de la il.lustració per a nens i joves.
- Conèixer tot tipus de estructures de guió, tant per cómic com per produccions de tipus audiovisual
- Entendre el sentit de la interactivitat i la participació lúdica a les obres de ficció digital.
- Reflexionar sobre la importància de les diferents formes de comunicació dins dels ecosistemes multimèdia que conformin l'obra digital i aprendre a valorar el seu equilibri.
- Tenir coneixement representatiu de les diferents formes de ficció digital infantil a partir de les obres que poden trobar-se actualment.
- Adquirir els coneixements essencials de la narrativa visual aplicats a l'animació i la imatge en moviment.
- Conèixer, gestionar i analitzar els processos inclosos en l'elaboració de la producció audiovisual.

Competències transversals

- Ampliació de tot tipus de coneixements vinculats a la creació i la lectura d'imatges.
- Millorar substancialment en les capacitats de construcció, decodificació i anàlisi de narratives visuals i de conceptes explicats a través de les imatges.
- Adquirir les capacitats per l'anàlisi i decodificació de narratives visuals i conceptes explicats a través d'imatges en el context dels suports gràfics per a públics infantils i juvenils
- Adquirir les capacitats per a la ideació, construcció i plasmació de productes visuals narratius que s'adaptin als requeriments del públic infantil i juvenil en el context actual.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Il·lustració per a Publicacions Infantils i Juvenils

Vols rebre més informació?