Assignatura Crèdits Caràcter

Especialitats Quirúrgiques

12 ECTS

Obligatòria

Detecció i Maneig del Risc Vital en el Pacient Postquirúrgic

6 ECTS

Obligatòria

Suport Diagnòstic i Terapèutic a la Cirurgia

6 ECTS

Obligatòria

Metodologia de la Recerca i Treball Final

6 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Adquirir i consolidar coneixements de la tècnica quirúrgica emprada i de les cures d'infermeria especialitzada, en les malalties i cirurgia dels aparells digestiu, metabòlic, circulatori, otorinolaringologia, ull i annexes, aparell musculoesquelètic, ginecologia, obstetrícia, ronyo, bufeta i pròstata.
- Adquirir competències d'infermeria avançada en l'àmbit de l'estomatoteràpia i en l'alteració de l'hàbit deposicional.
- Adquirir habilitats avançades per garantir una correcta cura i manipulació de tots els drenatges utilitzats, tant els de cavitat com de superfície.
- Adquirir competències avançades en la valoració, identificació, actuació i avaluació de les ferides complexes i l'aplicació de la teràpia de pressió negativa.
- Adquirir competències avançades per a una correcta elecció de l'accés venós, en funció del tipus de tractament, durada del tractament, diàmetre de l'accés venós delimitat per ecoguaida.
- Desenvolupar competències concretes en la gestió de casos en cirurgia (Fast-Track).
- Avançar-se a les possibles complicacions interpretant els paràmetres biològics més susceptibles d'alteració en el procés quirúrgic.
- Ser capaç de preveure les situacions de risc a que pot estar sotmès un pacient a partir de la utilització i interpretació de les escales de detecció de risc vital.
- Prevenir les possibles complicacions derivades del procés anestèsic i aconseguir l'òptim control del dolor postoperatori, coneixent les diferents tècniques anestèsiques emprades, la medicació anestèsica i analgèsica més utilitzades.
- Avaluar i valorar l'estat nutricional dels pacients, aplicant i interpretant les escales específiques més utilitzades, treballant de forma conjunta amb l'equip multidisciplinar.
- Valorar la eficàcia i seguretat de la deglució, aplicant i interpretant de forma correcta el mètode d'exploració clínica volum-viscositat (MECV-V).
- Consolidar la recerca i la innovació dins la seva pràctica assistencial.

Competències transversals

- Adquirir coneixements que aportin una base i oportunitat de ser crítics, en el desenvolupament i/o aplicació de les cures d'infermeria.
- Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns poc coneguts i nous dins del context multidisciplinari, relatius al camp d'estudi.
- Comunicar els coneixements, conclusions i raons últimes a públic especialitzat i no especialitzat, de forma clara i sense ambigüitats.
- Tenir les habilitats d'aprenentatge per treballar de manera autònoma, desenvolupant al màxim les seves competències.
- Capacitar per dur a terme el treball en equip.
- Desenvolupar recursos que els permeti adaptar-se a noves situacions i a tenir la capacitat per resoldre problemes.
- Desenvolupar la capacitat de prioritzar i delegar en funció de la gravetat de la situació.
- Desenvolupar habilitats de relació interpersonal.
- Desenvolupar capacitats per actuar dins dels principis ètics propis de les ciències de la salut.
- Desenvolupar un pensament crític que ajudi a prendre les millors decisions per l'usuari dins del marc de la seguretat i qualitat assistencial.
- Prioritzar accions, liderar i organitzar l'equip davant les situacions que puguin comportar risc per als nostres usuaris.
- Apoderar a l'usuari, comunicant-se amb un llenguatge adequat, donant missatges clars i entenedors.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Infermeria d'Hospitalització Quirúrgica. Pràctica Clínica Avançada

Vols rebre més informació?