Continguts

- Fonaments de la infermeria quirúrgica.
Rol i funcions de l'infermer quirúrgic. Metodologia de l'atenció d'infermeria durant el pre, intra i postoperatori. Aspectes del pacient quirúrgic. Aspectes èticolegals del procés quirúrgic.

- L'àrea quirúrgica; estructura i funcionament.
Disseny funcional de l'àrea. Bases de la instrumentació quirúrgica. Prevenció i control de la infecció. Control de la qualitat. Gestió de l'àrea quirúrgica; gestió de recursos.

- Atenció d'infermeria en els procediments quirúrgics de les diferents especialitats.
Procés anestèsic i reanimació. Cirurgia general. Urologia. Cirurgia vascular. Cirurgia cardíaca. Cirurgia toràcica. Cirurgia ortopèdica i traumatologia. Neurocirurgia. Ginecologia i obstetrícia. Cirurgia oftalmològica. ORL. Pediatria. Incorporació de les noves tecnologies a l'àrea quirúrgica. Cirurgia mínimament invasiva. La informàtica i la robòtica a l'àrea quirúrgica.

Assignatura Crèdits Caràcter

Generalitats de la infermeria quirúrgica

5 ECTS

Obligatòria

Atenció d'infermeria en els procediments quirúrgics de les diferents especialitats

10 ECTS

Obligatòria

Aplicació dels coneixements a la pràctica

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Coneixements específics per desenvolupar el rol d'infermeria quirúrgica.
- Analitzar els conceptes generals relacionats amb l'aplicació de les cures d'infermeria en una àrea quirúrgica.
- Facilitar elements de reflexió sobre les bases conceptuals del rol de la infermera quirúrgica.
- Analitzar la integració de la metodologia del procés d'atenció d'infermeria en l'àmbit quirúrgic.
- Adquirir coneixements generals sobre l'estructura de l'àrea quirúrgica, les bases de la instrumentació quirúrgica I els diferents processos de cirurgia.
- Integrar els elements essencials del procés comunicatiu en torn a l'atenció al pacient quirúrgic.
- Integrar els conceptes generals sobre prevenció i control de la infecció i relacionar-los amb l'entorn específic de l'àrea quirúrgica.
- Analitzar el procés de gestió de l'àrea quirúrgica.
- Identificar la funció de la infermera quirúrgica davant els diferents processos quirúrgics
- Analitzar el rol de la infermera quirúrgica durant el procés anestèsic
- Habilitats específiques per a l'administració de cures a l'àmbit quirúrgic.
- Familiaritzar-se amb l'utillatge i vestuari específic de l'àrea quirúrgica.
- Adquirir els coneixements i habilitats necessaris per tenir cura del pacient durant el procés anestèsic-quirúrgic.
- Aplicar els coneixements I habilitats adquirides a la pràctica en entorns assistencials.

Competències transversals

- Compromís ètic
- Reflexionar sobre els aspectes ètics i legals que envolten la praxis de la infermeria quirúrgica
- Desenvolupar una pràctica clínica seguint els preceptes ètics i legals
- Autoaprenentatge
- Acceptar la responsabilitat del propi aprenentatge i desenvolupament professional
- Treballar de forma autònoma per aconseguir els objectius prèviament planificats
- Accedir de manera autònoma a les fonts d'informació i documents rellevants per al desenvolupament dels objectius.
- Raonament lògic
- Analitzar diferents perspectives teòriques i/o ideològiques per obtenir arguments que donin suport al posicionament personal
- Argumentar els criteris utilitzats per arribar a un judici clínic
- Responsabilitat
- Demostrar l'acceptació de les conseqüències de les pròpies decisions
- Demostrar una actitud responsable en referència al treball en equip

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Infermeria Quirúrgica

Vols rebre més informació?