Postgrau en Infermeria Quirúrgica (EUIT Terrassa)

El pacient quirúrgic recorre diferents etapes que requereixen una atenció contínua i completa. Això fa necessària una preparació específica del professional d'infermeria. Vols ser aquest professional?

Continguts

- Fonaments en infermeria quirúrgica
- Marc d'atenció general
- Conceptes generals de l'abordatge d'infermeria quirúrgica a les diferents especialitats

Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments d’infermeria quirúrgica. Generalitats àmbit quirúrgic

6 ECTS

Obligatòria

Infermeria quirúrgica: especialitats I

12 ECTS

Obligatòria

Practicum

12 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquesta Diplomatura està inclosa en el Màster en Infermeria Quirúrgica. Anestèsia i Teràpia del Dolor (3843/4)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Desenvolupar habilitats, destreses i actituds que li permetin realitzar les funcions pròpies bàsiques de l'àrea quirúrgica: estructura i funcionament d'un quiròfan.
- Treballar amb coneixement de l'asèpsia, l'antisèpsia i l'esterilització.
- Identificar els distints tipus d'instrumental quirúrgic general. Aplicar els recursos materials en cada cas tant inventariables com fungibles.
- Donar resposta a les necessitats fisiològiques, psicològiques i de seguretat dels pacients en cada una de les etapes del procés quirúrgic.
- Aplicar tècniques de relació d'ajuda amb la persona atesa i amb la família.
- Treballar amb l'equip quirúrgic aportant eficàcia, eficiència i qualitat.
- Identificar els problemes i/o complicacions quirúrgiques que poden sorgir en qualsevol moment del procés
- Planificar, dissenyar, implementar i avaluar intervencions en persones que es troben en les diferents etapes del procés quirúrgic.
- Reconèixer els diversos rols, responsabilitats i funcions de la infermeria quirúrgica.
- Conèixer els nous avenços tècnics en el camp de la cirurgia
- Administrar amb seguretat els fàrmacs i altres teràpies (fluïdoteràpia, hemoteràpia, termoteràpia, psicoprofilaxis)

Competències transversals

- Responsabilitzar-se del seu propi aprenentatge i desenvolupament professional, utilitzant l'avaluació per millorar i augmentar la qualitat de les seves intervencions.
- Mantenir la dignitat, privacitat i confidencialitat del pacient seguint els preceptes ètics.
- Desenvolupament del treball en equip.
- Planificació i gestió del temps.
- Establir una comunicació eficaç amb pacients, família.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Infermeria Quirúrgica

Vols rebre més informació?