Assignatura Crèdits Caràcter

Formació. Actualització jurídico-laboral

10 ECTS

Obligatòria

Experiències inespecífiques d'impacte en les relacions laborals

10 ECTS

Obligatòria

Formació monogràfica en temes d’impacte i actualitat sociolaboral a l’ocupació pública

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Els coneixements que ofereix aquest programa, capacitaran l'alumne per a dur a terme:

- Procediments negociadors.
- Dinàmiques de resolució de conflictes jurídico-laborals.
- Emetre opinions fundades en les més recents tendències jurisprudencials en l'àmbit jurídico-laboral.
- Elaborar un pla d'igualtat.
- Redactar continguts de conciliació de la vida laboral amb la personal i/o familiar.

Competències transversals

Poder transmetre els coneixements necessaris, no únicament de temàtica directament laboral, sinó també en temes connexes d'incidència i que, alhora, condicionen el millor desenvolupament de les tasques assignades al personal que treballa en l'àmbit de les relacions laborals: assessorant, negociant, gestionant, dirigint, etc.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Ocupació Pública

Vols rebre més informació?