Assignatura Crèdits Caràcter

Literatura i periodisme: tradició i noves tendències

6 ECTS

Obligatòria

Periodisme literari informatiu: crònica, entrevista i reportatge

6 ECTS

Obligatòria

Periodisme literari i prosa d'idees

6 ECTS

Obligatòria

La qualitat periodística: mirada i métode

6 ECTS

Obligatòria

La narrativa documental audiovisual: estética i guionatge

6 ECTS

Obligatòria

Treball final

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquesta diplomatura es pot cursar mitjançant dues opcions:
- Matricular-se a la diplomatura de postgrau sencera.
- Matricular-se als diferents cursos que componen la diplomatura de postgrau i un cop superats tots, matricular-se al treball de fi de diplomatura.

Aquesta diplomatura forma part del màster en Periodisme Literari, Comunicació i Humanitats (2789).

Programes relacionats

Curs en La Narrativa Documental Audiovisual: Estètica i Guionatge
Curs en La Qualitat Periodística: Mirada i Mètode
Curs en Literatura i Periodisme: Tradició i Noves Tendències
Curs en Periodisme Literari i Prosa d'Idees
Curs en Periodisme Literari Informatiu: Crònica, Entrevista i Reportatge

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Dominar la tradició, la ideació i la tècnica del periodisme de qualitat tal com es plasma en els diferents gèneres (reportatge, entrevista, crònica, semblança; assaig, columna, crítica, article), i que siguin capaços d'innovar-los amb excel.lència.
- Conèixer els principals procediments literaris de composició i estil, i la seva aplicació al periodisme creatiu: construcció del temps, construcció i descripció de l'espai, concatenació causal, construcció i caracterització dels personatges, focalització i punt de vista, etc.
- Assimilar les principals aportacions que altres gèneres narratius i discursius poder fer al periodisme creatiu: muntatge paral.lel cinematogràfic, tècnica Rashomon, etcètera.
- Conèixer i comprendre la rica i diversa tradició periodístico-literària, de Daniel Defoe i Alessandro Manzoni als corrents nou-periodístics contemporanis, passant pels grans corrents realistes i naturalistes del Vuit-cents.
- Conèixer en detall els grans tòpics temàtics de la tradició periodístico-literària: successos i ‘fait divers’, indagació biogràfica, reconstrucció dels grans esdeveniments, trasceni del teatre polític, vida quotidiana, reconstrucció del passat i memòria oral, sentimentalitat i erotisme, espectacles de multituds, èpica i esports, etcètera.
- Conèixer els gèneres i modalitats expressives primordials de la literatura fictícia: novel.la, ‘nouvelle’, relat i ‘short-story’; èpica, tragèdia, comèdia, drama, melodrama, tragicomèdia; ‘pastiche’, gèneres híbrids i intercalats, paròdia, etcètera.
– Conèixer els gèneres i les modalitats expressives primordials de la literatura factícia: memòries i biografies, prosa de viatges, prosa costumista, retratisme, prosa epistolar, narrativa d’experiències, diàleg filosòfico-literari, crònica historico-literària, etcétera.
– Experimentar amb les modalitats i les hibridacions genèriques resultants de l’aliatge entre literatura i periodisme: reportatge novel.lat, novel·la-reportatge,reportatge literari, ‘reporsayo’, crònica periodístico-literària, semblança i retrat, entrevista de personatge, etcètera.
– Assimilar i dominar els principals procediments narratius, tant literaris com audiovisuals: arguments oberts i tancats; isocronies i anacronies; muntatge seqüencial i muntatge paral.lel; inici ‘ab ovo’ i ‘in media res’; estètica del moment qualsevol; tècnica Rashomon; corrent de consciència; suspens; ‘tranche de vie’, etc.
– Conèixer les grans tradicions mítiques i la seva influència en el periodisme i la comunicació contemporani: mites protològics, mites escatològics, mites soteriològics, mites d'alliberament i redempció, etcètera
– Identificar i comprendre les grans tradicions genèriques literàries, i amb la seva influència en la cultura periodística: l'èpic i l'epopeia; el líric i la lírica el tràgic i la tragèdia; el còmic i la comèdia; el dramàtic i el drama; el tragicòmic i la tragicomèdia; l'heroïco-còmic i la comèdia heroïca; el melodramàtic i el melodrama, etcètera.
– Identificar i comprendre les grans modalitats de tractament i de to, tant literàries com periodístiques: realisme, naturalisme, figurativisme; ironia, paròdia, sàtira; humor i comicitat; humor blanc i humor negre; ‘pastiche’, ‘collage’ i citació; estètica carnavalesca i inversió; esperpent i astracanada; horror i terror; imaginació i fantasia; etcètera.
– Dominar el repertori creatiu de les grans nissagues temàtiques i argumentals que integren la tradició literària, així com la seva influència en la imaginació periodística: la fundació de la comunitat, el retorn a la pàtria, el camí de perfecció, el descens a l'infern, l'autoconeixement, l'apocalipsi, etcètera.
– Conèixer els principals motius i ‘loci’ que integren la tradició literària, així com la seva influència en la imaginació periodística: l'anagnòrisi, la finestra, la serp, el

Competències transversals

– Saber concebre i desenvolupar tasques creatives.
– Desenvolupar iniciatives innovadores.
– Estimular l'actitud reflexiva i crítica.
– Fomentar hàbits d'associació i contextualizació d'idees.
– Estimular la praxi d'una comunicació èticament orientada, atenta a la necessitat que els productes mediàtics siguin béns públics, i no simples mercaderies culturals.
– Fomentar la iniciativa i l'esperit emprenedor, així com la capacitat d'encetar projectes.
– Promoure l'atenció dels futurs periodistes vers àrees de la vida social, política, econòmica, mediambiental, religiosa i cultural usualment menystingudes o desateses pel periodisme ortodox.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau en Periodisme Literari

Vols rebre més informació?