Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball óptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't.

Lloc per a la inscripció

Fundació Salut del Consorci Sanitari del Maresme. Hospital de Mataró. Crta. de Cirera s/n 08304 Mataró

Requisits d'accés

- Llicenciats, graduats o diplomats amb coneixements en els camps de la medicina, infermeria o altres àrees relacionades amb la sanitat.
Que disposin d'un títol:
- Títol universitari oficial espanyol.
- Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als estudis de postgrau.
- Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyol i que facultin, al país que expedeix el títol, per accedir a estudis de postgrau. L'acceptació a un postgrau no implicarà en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un estudi de postgrau.
- Nivell d'anglès: nivell equivalent a 6 del sistema IELTS, nivell B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües.

Perfil dels estudiants: personal multidisciplinar relacionat amb tots els camps que tracten amb la disfàgia: radiologia, neurologia, rehabilitació, geriatria.

Criteris de selecció

Valoració del currículum per part de la direcció del programa, i ordre d'inscripció.

Vols rebre més informació?