Assignatura Crèdits Caràcter

Understanding swallowing

6 ECTS

Obligatòria

Understanding Dysphagia

6 ECTS

Obligatòria

Screening and assessment of OD 1

9 ECTS

Obligatòria

Screening and assessment of OD 2

9 ECTS

Obligatòria

Treatment

9 ECTS

Obligatòria

Research on Dysphagia

6 ECTS

Obligatòria

Multidisciplinary Teams (MDT)

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest estudi és un títol intermedi del Màster in Swallowing Disorders (codi 4086/2)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Adquirir coneixement bàsic, teòric i clínic, de la deglució i la disfàgia al llarg de la vida.
- Adquirir habilitats clíniques bàsiques en el cribratge i avaluació de la disfàgia orofaríngia segons el perfil professional de cada estudiant.
- Conèixer les mesures estandarditzades de cribratge i avaluació i els paràmetres i metodologies comparables usats en el camp de la disfàgia.
- Habilitat d'avaluar la literatura de recerca en disfàgia.
- Incrementar la perícia de professionals sanitaris en l'àrea de la deglució.
- Desenvolupar habilitats per al reconeixement de les alteracions de la deglució i per a la presa de decisions raonades en el seu tractament.
- Integrar l'aspecte multidisciplinari de la disfàgia.
- Desenvolupar habilitats en l'anàlisi crítica d'estudis sobre precisió diagnòstica, estudis d'intervenció i revisions sistemàtiques en disfàgia.

Competències transversals

- Realitzar un protocol d'estudi, interpretar els resultats de les proves, establir un diagnòstic, identificar les possibles complicacions i realitzar l'informe corresponent.
- Reconèixer els rols i la perícia dels membres d'un equip multidisciplinari.
- Saber gestionar i analitzar els recursos bibliogràfics i documentals.
- Treballar en equip i amb equips multidisciplinaris.
- Analitzar críticament el treball personal.

Títol que s'obté

Postgraduate Diploma on Swallowing Disorders

Vols rebre més informació?