Postgrau en Teoria i Pràctica de la Integració Sensorial en Teràpia Ocupacional

T'interessaria especialitzar-te i ampliar els teus coneixements en integració sensorial obtenint eines que t'ajudin en l'aplicació dels tractaments adequats?

Assignatura Crèdits Caràcter

Bases per a la integració sensorial

12 ECTS

Obligatòria

Avaluació i diagnòstic del desordre en el processament sensorial

9 ECTS

Obligatòria

Pràcticum residencial en integració sensorial

6 ECTS

Obligatòria

Investigació i treball final de postgrau

5 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

L'estudiant serà capaç de:

- Analitzar el context d'intervenció de Teràpia Ocupacional en la infància/adolescència i les xarxes d'atenció, així com els aspectes legals i ètics.
- Relacionar el procés neurofisiològic, psicomotor, i psicoafectiu del nen/adolescent amb les possibles disfuncions i les necessitats especifiques d'atenció des d'un abordatge interdisciplinari.
- Revisar el desenvolupament de les habilitats del nen com a ser ocupacional, detectar els dèficits en el processament sensorial, avaluar-los, i interpretar dades significatives amb un raonament clínic adequat.
- Planificar, dissenyar, implementar i avaluar intervencions pròpies de Teràpia Ocupacional, aplicant mètodes i tècniques d'acord amb el perfil del nen.
- Formular hipòtesis, recollir i avaluar de manera crítica la informació aplicant el mètode científic.

Competències transversals

- Responsabilitzar-se del procés d'aprenentatge autònom.
- Demostrar habilitats interpersonals pel treball en equip.
- Demostrar habilitats de recerca i anàlisi d'informació.
- Planificar i gestionar el temps.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Teoria i Pràctica de la Integració Sensorial en Teràpia Ocupacional

Vols rebre més informació?