Assignatura Crèdits Caràcter

Teixit conjuntiu i sistema fascial esquelètic

10 ECTS

Obligatòria

Sistema fascial. Seroses viscerals

10 ECTS

Obligatòria

Normalització de la funció visceral i abordatge integral del pacient

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Descriure amb detall les diferents estructures fascials esquelètiques i viscerals que el professional de la fisioteràpia ha de saber valorar i tractar en cas d'alteració.
- Localitzar la disposició de les estructures anatòmiques conjuntives en una persona viva i comprendre les seves funcions.
- Reconèixer la disposició de les diferents seroses viscerals en dissecció cadavèrica, apreciant-ne la seva textura, densitat i consistència.
- Explicar els fonaments biomecànics del teixit conjuntiu i el seu paper en la funció esquelètica.
- Descriure anatòmicament les seroses de la regió abdominal i toràcica, i el seu paper en la funció visceral.
- Explicar les característiques de les estructures conjuntives normals i les seves possibles alteracions.
- Aplicar les diferents maniobres per valorar la tensió de les estructures miofascials en cas de patir una lesió.
- Aplicar les diferents maniobres per valorar possibles alteracions en les estructures viscerofascials que puguin afectar a la funció dels òrgans implicats.
- Descriure les maniobres de tractament de les alteracions fascials que afectin a estructures esquelètiques i viscerals.
- Descriure les principals disciplines en les que es poden emprar aquesta modalitat terapèutica.
- Descriure les múltiples relacions que s'estableix en el cos humà gràcies al teixit conjuntiu, permetent obtenir una visió global i integradora en l'abordatge del pacient.
- Explicar tècniques complementaries que seran importants en l'abordatge global del pacient.
- Establir estratègies comunicatives que el terapeuta pugui emprar per conduir una sessió de valoració i tractament amb el seu pacient.
- Valorar al pacient considerant els aspectes físics, psicològics i socials, i determinar el diagnòstic en base la relació de tots ells.
- Executar, coordinar, i dirigir el pla d'intervenció del fisioterapeuta, atenent al principi d'individualitat del pacient.
- Integrar en la pràctica clínica els aspectesètics i legals relacionats amb el tractament fascial.
- Avaluar els resultats obtinguts amb el tractament, en relació amb els objectius marcats i amb els criteris de resultats establerts, i si és el cas, redissenyar els objectius i ajustar el pla d'intervenció o tractament.

Competències transversals

- Organitzar i planificar un tractament després de la corresponent valoració del pacient.

- Potenciar les relacions interpersonals, especialment entre fisioterapeuta i pacient, aplicant estratègies en comunicació.

- Aplicar un raonament crític, per valorar els resultats obtinguts del tractament del pacient i poder modificar-ne els objectius del mateix en funció d'aquests resultats.

- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom en una matèria en la que la recerca bibliogràfica resultarà fonamental per assolir els coneixements exigits.

Títol que s'obté

Diploma de Postgrau Teràpies Fascials. Normalització Esquelètica i Visceral

Vols rebre més informació?