Postgrau en Traducció Jurídica

Si vols especialitzar-te en traducció jurídica amb la combinació anglès-espanyol, aquest postgrau t'ofereix un programa amb més de 20 anys d'experiència

Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments teòrics de la traducció jurídica I: Introducció a la traducció jurídica i a l’ordenament jurídic espanyol

10 ECTS

Obligatòria

Fonaments teòrics de la traducció jurídica II: introducció al dret comparat i anglosaxó

6 ECTS

Obligatòria

Fonaments pràctics de la traducció jurídica I: Traducció de documents de l’àmbit comunitari i internacional i del Dret de família i successions

10 ECTS

Obligatòria

Fonaments pràctics de la traducció jurídica II: Traducció de documents de propietat i contractes, dret mercantil i patents

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

La diplomatura de postgrau en Traducció Jurídica, forma part del màster en Traducció Jurídica i Interpretació Judicial(3337).

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Capacitat de traduir i revisar textos jurídics de la llengua B a la llengua A, tenint en compte el client i el destinatari.
- Capacitat de comunicació escrita: redactar traduccions adequades, tenint en compte la situació comunicativa.
- Capacitat d'anàlisi i de síntesi textual: conèixer els diferents gèneres textuals de la traducció jurídica i les seves característiques. Millorar la capacitat de comprensió dels textos jurídics.
- Coneixement dels aspectes econòmics i professionals del mercat.

Competències transversals

- Conèixer eines i recursos documentals i saber documentar-se segons els encàrrecs.
- Gestionar terminologia i informació específica dels àmbits d’estudi.
- Gestió de la informació.
- Saber treballar en equip i interactuar amb els diferents subjectes implicats en els encàrrecs de traducció o d'interpretació.
- Aprendre de manera autònoma i continua.
- Saber organitzar-se, planificar-se i prendre decisions en enfrontar-se als encàrrecs de diferents tasques.
- Organització i planificació
- Ser crític i ésser capaç d'autoavaluar-se seguint uns criteris objectius.
- Buscar la qualitat en les tasques que es duguin a terme.
- Ser creatiu.
- Defensar i argumentar els avantatges de la traducció i interpretació professionals.
- Aplicar una metodologia empírica i rigorosa en les tasques de recerca que s'encarreguin.

Títol que s'obté

- Diploma de Postgrau en Traducció Jurídica (Opció lingüística anglès - castellà)

Vols rebre més informació?