Assignatura Crèdits Caràcter

Atenció al pacient ambulatori amb patologia al·lèrigca, respiratòria i/o immunològica

12 ECTS

Obligatòria

Atenció al pacient hospitalitzat amb patologia al.lèrgica, respiratòria i/o immunològica

12 ECTS

Obligatòria

Atenció al pacient ingressat a Hospital de dia amb patologia al.lèrgica, respiratòria i/o immunològica

12 ECTS

Obligatòria

Funcionalisme respiratori

12 ECTS

Obligatòria

Proves diagnòstiques en al.lèrgia. Indicació i interpretació

10 ECTS

Obligatòria

Programa teòric

10 ECTS

Obligatòria

Estudi de la inflamació i la infecció respiratòria

6 ECTS

Obligatòria

Infecció de l'aparell respiratori: Diagnòstic microbiològic, Diagnòstic immunol.lògic

6 ECTS

Obligatòria

Diagnòstic de malalties genètiques

6 ECTS

Obligatòria

Fibrobroncoscòpia flexible pediàtrica

6 ECTS

Obligatòria

Diagnòstic per la imatge

6 ECTS

Obligatòria

Laboratori de la son

6 ECTS

Obligatòria

Comunicació científica: oral i escrita

6 ECTS

Obligatòria

Treball fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

L'alumne de màster amb l'experiència i la capacitació adquirida durant la seva formació, ha de ser capaç de desenvolupar la seva tasca en un Servei de pneumo-al.lèrgia pediàtrica de 3er nivell.

- Identificar, reconèixer ,relacionar, solucionar, revisar i comunicar la patologia clínica derivada dels malalts hospitalitzats i ambulatoris amb patologia pneumològica, al.lèrgica i immunològica, tant aguda com crònica.

- Realitzar la transferència dels nens crònics a les unitats d'adults i/o a les unitats de trasplantament pulmonar i/o unitats de crítics.

- Aplicar, distingir i analitzar les proves diagnòstiques específiques.

- Valorar globalment el pacient pediàtric.

- Participar en unitats multidisciplinaris que comparteixen patologia i inclouen altres àrees de coneixement: cures intensives (intubació, ventilació mecànica invasiva), cardiologia, gastroenterologia, otorrinolaringologia, nutrició i cirurgia pediàtrica.

Competències transversals

- Treballar en equip.
- Buscar informació en l'entorn científic-tècnic.
- Treballar segons una normativa de ètica professional.
- Gestionar de forma correcta el temps para augmentar el rendiment.
- Planificar la feina d'acord als recursos humans i instrumentals que disposem.
- Disposar de habilitats operatives per realitzar les tècniques.
- Prendre decisions, assumint les responsabilitats que poden portar.
- Capacitat per millorar el treball a partir de la autocrítica.
- Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants de la investigació.
- Esquematitzar la estructura d'un projecte d'investigació.
- Resoldre problemes metodològics a partir del coneixement dels instruments i eines de treball.
- Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes
- Demostrar habilitats de treball autònom.
- Exposar i presentar, oralment i per escrit, els resultats de forma clara i precisa
- Comunicar els coneixements.

Títol que s'obté

Màster en Al.lèrgia, Immunologia i Pneumologia Pediàtriques

Vols rebre més informació?