Màster en Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Hospitalària

L'objectiu del màster és que els estudiants coneguin a fons la clínica de les malalties infeccioses i sàpiguen utilitzar les tècniques actuals en el diagnòstic de les malalties infeccioses

Assignatura Crèdits Caràcter

Antimicrobians: Descripció dels grups

15 ECTS

Obligatòria

Aplicació clínica I: antimicrobians i profilaxis

10 ECTS

Obligatòria

Aplicació clínica II: antibioticoterapia hospitalària

10 ECTS

Obligatòria

Aplicació clínica III: control de la terapèutica

10 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de Màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

L'estudiant quan finalitzi el màster serà capaç de :

- Tenir un complet coneixement dels fàrmacs antiinfecciosos

- Aplicar l'actualització de cada grup de fàrmacs antiinfecciosos

- Identificar la patologia infecciosa per aparells, tractament i profilaxi de malalties infeccioses

- Valorar els fàrmacs més adequats segons la etiologia

- Reconèixer les característiques dels agents etiològics en la patologia infecciosa

- Descriure les resistències bacterianes i estratègia del tractament

- Valorar l'hoste

- Formular la terapèutica en situacions especials de l'hoste

- Formar part d'un comitè d'infeccions i pressa consensuada de tractaments antiinfecciosos en els que el metge es veu reforçat per coneixements microbiològics i farmacològics

Competències transversals

- Participar en activitats amb alumnes llicenciats o doctors en medicina i farmàcia
- Mantenir informació integrada que permeti als metges, microbiòlegs i farmacèutics hospitalaris una col·laboració en equip que sigui fructífera, mantenint una relació professional continuada.
- Actualitzar el coneixement que vagi apareixen a l'entorn de les malalties infeccioses de tal forma que prepari als alumnes per formar part dels equips de recerca en aquest camp.
- Adquirir la capacitat suficient per participar en comissions de docència de forma transversal
- Saber actualitzar adequadament els coneixements mitjançant cerques bibliogràfiques contrastades
- Adquirir el coneixement pel disseny i desenvolupament d'un treball científic per a la seva publicació
- Conèixer adequadament la metòdica de recerca en l'àmbit de les ciències de la salut

Títol que s'obté

Màster en Aplicació i Control de la Terapèutica Antimicrobiana Hospitalària.

Vols rebre més informació?