Assignatura Crèdits Caràcter

Atenció d'infermeria al nounat

12 ECTS

Obligatòria

Atenció d'infermeria al nen

12 ECTS

Obligatòria

Atenció d'infermeria a l'adolescent

12 ECTS

Obligatòria

Pràcticum

15 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de Màster

9 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Aplicar la pràctica infermera des d'un coneixement profund dels aspectes biopsisocial del nadó, nen, adolescent i família, tenint en compte les seves creences i valors.
- Valorar de forma integral i contextualitzada al nadó, nen, adolescent i família, identificant els signes de dependència que permetin elaborar judicis clínics i implementar plans de cures de qualitat.
- Aplicar cures integrals al nadó, nen, adolescent i família des d'una perspectiva ètica i legal, amb respecte, tolerància, sense emetre judicis, amb sensibilitat a la diversitat cultural, garantint el dret a la intimitat, la confidencialitat, la informació, la participació, la autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions.
- Mantenir una comunicació eficaç amb l'equip de salut, altres professionals, institucions, grups socials, així com amb els diferents nivells d'atenció, per tal de facilitar el intercanvi d'informació i contribuir a una millora en les cures i a un enriquiment multidisciplinari.
- Realitzar educació per a la salut en el nen, l'adolescent, la família i la comunitat, identificant les necessitats d'aprenentatge, dissenyant, planificant i duent a terme intervencions per a promoure, fomentar i mantenir estils de vida saludables i el major nivell d'autocura possible.
- Identificar la repercussió de la hospitalització en el nen, adolescent i família, per tal de poder afavorir una adaptació adequada durant el procés de malaltia i establir una relació terapèutica que possibiliti l'afrontament dels processos que impliquin una pèrdua o un canvi de vida.
- Descriure els diferents procediments o intervencions, així com l'administració de medicació en el nadó, nen i adolescent, assegurant una pràctica professional basada en l'evidència i la seguretat.
- Gestionar, liderar i coordinar l'atenció al nadó, nen, adolescent i família amb responsabilitat i compromís per tal de garantir una millora continua de la qualitat de lescures.

Competències transversals

- Col.laborar i integrar-se en grups i equips de treball.
- Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adient per a donar resposta als problemes de l'àmbit professional de forma eficaç i eficient.
- Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes tant oral com escrita.
- Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
- Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
- Adaptar-se de forma eficaç a noves situacions en el context canviant i dinàmic de la pràctica professional.
- Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situació complexa.

Títol que s'obté

Màster en Atenció d'Infermeria al Nen i a l'Adolescent

Vols rebre més informació?