Màster en Atenció Pal.liativa Integral a Persones amb Malalties Avançades

Una atenció integral de qualitat al pacient amb alguna malaltia avançada només es pot donar quan es disposen dels coneixements i les eines adequades. T'agradaria tenir-les?

Continguts

Les classes teòriques seran molt seleccionades i combinades amb discussió conjunta de casos clínics, tallers pràctics, rol-playing, visualització de vídeos, i amb aspectes relacionats amb l'autoconeixement i la gestió de les emocions.

Mòdul 1. Mòduls Comuns

Assignatura Crèdits Caràcter

L'atenció integral

9 ECTS

Obligatòria

Adaptació de les persones al sofriment i al procés de morir

15 ECTS

Obligatòria

Organització, avaluació i millora de la qualitat

6 ECTS

Obligatòria

Estada pràctica en un programa de cures pal.liatives

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Itinerari comú de Medicina i Infermeria Pal.liativa

Assignatura Crèdits Caràcter

Alleujament de símptomes

12 ECTS

Optativa

Mòdul 3. Itinerari Medicina Pal.liativa

Assignatura Crèdits Caràcter

Complexitat en cures pal.liatives

6 ECTS

Optativa

Mòdul 4. Itinerari Infermeria Pal.liativa

Assignatura Crèdits Caràcter

Cures d'Infermeria

6 ECTS

Optativa

Mòdul 5. Itinerari Acompanyament Emocional i Espiritual

Assignatura Crèdits Caràcter

Suport emocional

6 ECTS

Optativa

Família i dol

6 ECTS

Optativa

Espiritualitat en cures pal.liatives

6 ECTS

Optativa

Mòdul 6. Treball Final de Màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Treball final de màster

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster consta d'uns mòduls comuns i de tres itineraris optatius d'especialització, segons la titulació d’accés:

Mòduls comuns:
- L'atenció integral.
- Adaptació de les persones al sofriment i al procés de morir.
- Organització, avaluació i millora de la qualitat.
- Estada pràctica en programes de cures pal·liatives.
- Treball final de màster.

Itinerari Medicina Pal·liativa
- Alleujament de símptomes.
- Complexitat en cures pal·liatives.

Itinerari Infermeria Pal·liativa
- Alleujament de símptomes.
- Cures d'infermeria.

Itinerari Acompanyament Emocional i Espiritual
- Suport emocional.
- Família i dol.
- Espiritualitat.

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Competències específiques troncals:

- Conèixer els principis i valors de les cures pal.liatives.
- Analitzar els múltiples components del sofriment humà.
- Identificar i avaluar les necessitats físiques, emocionals, socials i espirituals dels pacients i les seves famílies.
- Elaborar un pla terapèutic integral amb un enfocament interdisciplinari.
- Establir una comunicació empàtica amb pacients i famílies.
- Informar adequadament sobre les males notícies, afavorint l'adaptació a les mateixes.
- Demostrar hospitalitat, presència i actitud compassiva que estimulin les connexions espirituals.
- Identificar les fases evolutives del procés de dol.
- Aplicar la deliberació ètica a la presa de decisions al final de la vida.
- Conèixer les estructures dels programes de cures pal.liatives i promoure la continuïtat assistencial.

Itinerari I. Medicina Pal.liativa:

- Identificar els mecanismes del dolor i altres problemes físics freqüents: caquèxia-anorèxia, astènia, dispnea, restrenyiment, obstrucció intestinal, vòmits, quadres confusionals, agitació, ansietat, depressió, insomni, alteracions urinàries, alteracions cutànies i la seva estratègia terapèutica.
- Identificar i manejar urgències pal.liatives: crisi de dolor, agitació, ansietat, compressió medul.lar, síndrome de vena cava superior, fase agònica, crisi de claudicació familiar.
- Discutir raonadament indcacions pal.liatives de tractaments antitumorals i de tècniques pal.liatives invasives.
- Elaboració d'estratègies terapèutiques en situacions de complexitat.

Itinerari II. Infermeria Pal.liativa:

- Identificar els mecanismes del dolor i altres problemes físics freqüents: caquèxia-anorèxia, astènia, dispnea, restrenyiment, obstrucció intestinal, vòmits, quadres confusionals, agitació, ansietat, depressió, insomni, alteracions urinàries, alteracions cutànies i la seva estratègia terapèutica.
- Establir plans de cures de pacients i famílies.
- Elaborar i gestionar una trajectòria clínica de final de vida.
- Planificar la continuïtat assistencial.
- Discutir indicacions de tractaments alternatius i complementaris

Itinerari III. Acompanyament emocional i espiritual:

- Avaluar els problemes psicològics i proporcionar suport emocional a pacients i familiars.
- Proporcionar suport emocional a l'equip interdisciplinari.
- Detectar el dol complicat i orientar la seva terapèutica.
- Conèixer les bases, eines i avaluació de l'acompanyament espiritual.

Competències transversals

- Realitzar recerca d'informació científica.
- Analitzar críticament publicacions sobre cures pal.liatives.
- Elaborar un projecte d'investigació.
- Participar activament en reunions interdisciplinàries.
- Millorar la capacitat d'empatia.
- Potenciar hàbits d'autoconeixement i autocura.

Títol que s'obté

Màster en Atenció Pal.liativa Integral a Persones amb Malalties Avançades

Vols rebre més informació?