Continguts

El programa s'estructura en mòduls, referint-se cada un a la formació en un àrea especifica o habilitat. L'alumne ha de completar 10 mòduls obligatoris (98 crèdits) i 2 mòduls optatius (12 crèdits).

El pla d'estudis inclou un breu programa teòric (50 hores en total), una amplia pràctica clínica amb col.laboració tutoritzada a l'assistència, sessions clíniques, seminaris i formació pràctica en tècniques específiques de l'especialitat, i la realització d'un treball d'investigació.

Assignatura Crèdits Caràcter

Atenció a pacients pediàtrics hospitalitzats amb patologia cardiaca o cardiopatia congènita

15 ECTS

Obligatòria

Atenció ambulatòria a pacients pedriàtics amb patologia cardíaca o cardiopatia congènita

15 ECTS

Obligatòria

Atenció a pacients adults hospitalitzats amb cardiopatia congènita

15 ECTS

Obligatòria

Atenció ambulatòria a adolescents i adults amb cardiopatia congènita

15 ECTS

Obligatòria

Atenció a la patologia cardíaca i cardiopaties congènites a l'època fetal

6 ECTS

Obligatòria

Hemodinàmica i intervencionisme per catèter

10 ECTS

Obligatòria

Cirurgia i postoperatori de les cardiopaties congènites

10 ECTS

Obligatòria

Estudis d'imatge: radiologia simple, angioTAC i ressonància magnètica

6 ECTS

Obligatòria

Patologia arítmica en les cardiopaties congènites

6 ECTS

Obligatòria

Hipertensió arterial pulmonar i transplantament pulmonar

6 ECTS

Optativa

Avaluació funcional cardíaca en cardiopaties congènites

6 ECTS

Optativa

Embaràs i assessorament reproductiu per a dones amb cardiopaties congènites

6 ECTS

Optativa

Trasplantament cardíac

6 ECTS

Optativa

Treball Fi de Màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Practicar i desenvolupar la seva tasca en una unitat especialitzada de nivell III, en l'escenari que li sigui propi (edat pediàtrica/edat adulta) depenent de la seva procedència (pediatria/cardiologia).
- Aplicar l'experiència pràctica en la realització d'estudis ecocardiogràfics en el nen i en l'adult i la interpretació d'altres estudis d'imatge (radiologia simple, ressonància magnètica, angio TAC) i estudis d'hemodinàmica cardíaca amb patologia congènita.
- Assumir o ser consultor (depenent de la seva procedència: pediatria/cardiologia) de la patologia cardíaca adquirida o funcional de l'edat pediàtrica.
- La formació que se li donarà li permetrà ser expert en el tractament mèdic i en la indicació de l'estratègia quirúrgica en els malalts amb patologia cardíaca pediàtrica i patologia cardíaca congènita de totes les edats.
- Se'l farà capaç, pel que fa a la cardiologia pediàtrica o a la cardiologia de les cardiopaties congènites, de proporcionar assistència tècnica i de respondre les consultes d'altres especialitats mèdiques i quirúrgiques.
- L'alumne ha d'adquirir la preparació per a realitzar les tasques administratives necessàries per organitzar l'atenció a les cardiopaties congènites i la cardiologia pediàtrica, participar en activitats docents de forma regular i realitzar un programa personal d'investigació i publicacions.
- Com es tracta d'un màster professional, l'alumne haurà d'adquirir la capacitat per treballar professionalment en una Unitat de Cardiologia de les Cardiopaties Congènites.

Competències transversals

- Aplicar el raonament crític i adquirir capacitat per a la solució de problemes.
- Capacitat de recollir informació i de comunicar, oral i per escrit, dades científiques.
- Capacitat de docència i divulgació dels coneixements al seu entorn social.
- Capacitat de treballar en equip i d'interacció i transferència amb el seu entorn productiu.
- Estar al dia sobre els coneixements dins la comunitat científica internacional.
- Respectar l'ètica i la integritat intel·lectual.

Títol que s'obté

Màster en Cardiologia de les Cardiopaties Congènites

Vols rebre més informació?