Continguts

El programa del màster consta de dues parts:

A. Una primera part on-line, corresponent a la diplomatura, estructurat en cinc (5) mòduls, de contingut teòric.

B. Una segona part presencial, corresponent al màster, estructurat en quatre (4) mòduls, de contingut pràctic-vivencial (el Mòdul IV versa específicament sobre el treball de fi de màster)

Secció on-line (Diplomatura): té per finalitat oferir les bases fonamentals dels coneixements teòrics, necessaris per a l'execució futura de la CMM, consta de cinc (5) mòduls:

I. Bases Metge Oncològiques

II. Bases Dermatopatològiques

III. Preoperatori i Tècnica de Mohs

IV. Reconstrucció del defecte quirúrgic

V. Cirurgia Microgràfica de MOHS en la pràctica


A continuació, secció presencial (Màster): té per finalitat proporcionar el primer contacte amb la pràctica de la CMM mitjançant, quatre (4) mòduls:

I. Pràctiques I

II. Pràctiques II

III. Pràctiques III

IV. Treball final de màster

Mòdul 1. 1r any Cirurgia Microgràfica de Mohs

Assignatura Crèdits Caràcter

Bases Mèdic-Oncològiques

6 ECTS

Obligatòria

Bases Dermatopatològiques

6 ECTS

Obligatòria

Preoperatori i tècnica de Mohs

6 ECTS

Obligatòria

Reconstrucció de l'efecte quirúrgic

6 ECTS

Obligatòria

Cirurgia Microgràfica de Mohs a la pràctica

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. 2n any Cirurgia Microgràfica de Mohs

Assignatura Crèdits Caràcter

Pràctiques I

6 ECTS

Obligatòria

Pràctiques II

6 ECTS

Obligatòria

Pràctiques III

9 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

9 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster en Cirurgia Microgràfica de Mohs 3748/4 es pot cursar mitjançant dues opcions:
- Matricular el màster sencer
- Matricular la diplomatura de postgrau en Cirurgia Microgràfica de Mohs 3765/4 i, un cop superada, matricular el 2n any de màster/treball de fi de màster.

Programes relacionats

Postgrau en Cirurgia Microgràfica de Mohs

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

SALUT PÚBLICA I SISTEMES DE SALUT

- Reconèixer el seu paper en l'equip multidisciplinari en què s'ha d'exercir i actuar com a líder en l'exercici de la tècnica de Mohs

FONAMENTS CIENTÍFICS DE LA MEDICINA I HABILITATS CLÍNIQUES

- Demostrar que comprèn tot el relacionat als coneixements fonamentals per a poder implementar la tècnica quirúrgica específica de la Cirurgia Microgràfica de Mohs.
- Demostrar que coneix l'anatomia macro i microscòpica de la pell així com les patologies de la mateixa que meriten l'aplicació de la Cirurgia Microgràfica de Mohs.
- Demostrar que comprèn tot el relacionat a les indicacions, eficàcia i relació benefici-risc de la Cirurgia Microgràfica de Mohs, basant-se en l'evidència científica disponible.
- Perfeccionar els coneixements metge oncològics, en dermatologia, que permetin discernir quan i com aplicar la CMM.
- Realitzar la interpretació adequada i els procediments pràctics de valoració i aplicació de la tècnica de Mohs.
- Adquirir els coneixements teoricopràctics de dermatopatologia, que permetin l'execució reeixida de la CMM.
- Adquirir els coneixements teòrics-pràctics de la CMM que permetin consolidar l'execució reeixida de la CMM.
- Adquirir els coneixements teòrics-pràctics de la reparació del defecte quirúrgic que permetin consolidar l'execució reeixida de la reconstrucció després de la CMM.


ANÀLISI CRÍTICA I INVESTIGACIÓ (PENSAMENT CRÍTIC, RAONAMENT I JUDICI CLÍNIC I INVESTIGACIÓ)

- Adquirir els coneixements bàsics de la metodologia de la investigació i del desenvolupament de projectes de treball de fi de màster
- Reconèixer el paper de la complexitat, la incertesa i la probabilitat en la presa de decisió en la pràctica de la CMM.


HABILITATS DE COMUNICACIÓ

- Transmetre al pacient i familiars de forma clara, efectiva i oportuna, tot el relacionat amb el seu procés patològic i l'aplicació de la CMM com a mitjà terapèutic del mateix (incloent les parts negatives i/o malesnotícies).

Competències transversals

VALORS PROFESSIONALS, ACTITUDS I COMPORTAMENTS ÈTICS

- Demostrar capacitat de Treball en Equip, reconeixent quan sigui oportú les seves pròpies limitacions i admetent les opinions dels companys d'equip, i en cas de ser necessari modificar inclusivament la pròpia opinió inicial.
- Reconèixer, i posar en pràctica com a valors professionals: l'excel.lència, l'altruisme, el sentit del deure, la compassió, l'empatia, l'honradesa, la integritat i el compromís amb els mètodes científics.
- Demostrar raonament i presa de decisions idònies i oportunes en situacions conflictives siguin aquesta de tipus ètic, ètnic, religiós, cultural, legal, econòmic i tot el relacionat amb les innovacions i avenços mèdic científics.
- Reconèixer tots els aspectes de la Llei de Protecció de Dades, pel que fa a la documentació del pacient (dades personals i clíniques).
- Organitzar i planificar adequadament la càrrega de treball i el temps en les activitats professionals.
- Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses

SALUT PÚBLICA I SISTEMES DE SALUT

- Tenir capacitat de treballar en un context internacional

ANÀLISI CRÍTICA I INVESTIGACIÓ (PENSAMENT CRÍTIC, RAONAMENT I JUDICI CLÍNIC I INVESTIGACIÓ)

- Demostrar, professionalment tenir una visió crítica, creativa i interès per la investigació.
- Demostrar l'ús i l'adequada implementació de la metodologia de la investigació.

HABILITATS DE COMUNICACIÓ

- Demostrar comunicació clara, tant oral com escrita, amb altres professionals i amb els mitjans de comunicació

Títol que s'obté

Màster en Cirurgia Microgràfica de Mohs


Diplomatura en Cirurgia Microgràfica de Mohs

Vols rebre més informació?