Màster en Comunicació LGTBI+

El primer màster especialitzat en comunicació des de la perspectiva de la població LGTBI+. Vols contribuir al desenvolupament d'una comunicació realment inclusiva?

Assignatura Crèdits Caràcter

Coneixements Avançats en Estudis LGTBI+

6 ECTS

Obligatòria

Construccions Socioculturals dels Col·lectius LGTBI+

6 ECTS

Obligatòria

Cultura Digital: Visibilitats i Controls

6 ECTS

Obligatòria

Comunicació Inclusiva LGTBI+

15 ECTS

Obligatòria

Panoràmica i Anàlisi de les Pràctiques Comunicatives

12 ECTS

Obligatòria

Pràctiques Externes

6 ECTS

Obligatòria

Treball de Final de Màster

9 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Desenvolupar projectes comunicatius i activitats culturals adreçats a persones LGBTIQ+ amb domini de la comunicació inclusiva.
- Desenvolupar tasques relacionades amb la sociabilitat digital amb una visió que permeti desactivar aspectes com l’estigmatització o la discriminació.
- Aprendre a construir narratives i discursos fent servir correctament les nocions i paraules relacionades amb la diversitat sexual.
-Identificar les fonts d’informació disponibles i saber avaluar el seu rigor i autenticitat.
- Identificar els elements que defineixen una bona pràctica comunicativa.
- Ampliar coneixements teòrics sobre la realitat LGTBI+ amb una mirada interdisciplinar per tal d’afavorir noves mirades comunicatives sobre aquests col·lectius.
- Ampliar coneixements que ajudin a entendre els elements que limiten -i deslegitimen- la condició de ciutadania dels col·lectius LGTBI+.
- Ampliar coneixements sobre l’estat actual dels moviments socials que han sorgit en defensa del seu reconeixement social i de la seva major visibilitat i del desenvolupament de polítiques específiques.
- Definir i desenvolupar projectes d’investigació amb perspectiva de gènere a l’àrea de la comunicació.
- Definir i desenvolupar projectes d’investigació de caràcter participau a l’àrea de la comunicació.
- Desenvolupar una visió interdisciplinar sobre els col·lectius LGTBI+.
- Desenvolupar capacitat d'anàlisi holística a l'hora de realitzar un projecte comunicatiu al voltant dels col.lectius LGTBI+.

Competències transversals

- Desenvolupar el raonament crític.
- Desenvolupar una sensibilitat cap a les desigualtats socials en matèria de gènere (i sexogènere)
- Desenvolupar la capacitat discursiva i d'argumentació.
- Desenvolupar la capacitat de treballar en equip.

Títol que s'obté

Màster en Comunicació LGTBI+

Vols rebre més informació?