Continguts

- Teixits : pell i teixits hematopoètic
- Ferides relacionades amb la dependència
- Ferides relacionades amb la humitat
- Ferides de cama: venoses i arterials
- Úlceres de peu diabètic
- Cremades
- Preparació del llit de la ferida-TIME
- Ferides de baixa prevalença
- Gestió de les Unitats de Ferides cròniques
- Pràctiques clíniques
- Metodologia de la investigació
- Comunicació i noves tecnologies TICs
- Treball Final de Màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Histologia dels teixits, cicatrització de ferides. Classificació i valoració de ferides relacionades amb la dependència

9 ECTS

Obligatòria

Etiopatogènia de les ferides de cama, diagnòstic diferencial i metodologia diagnòstica. Peu diabètic: classificació i maneig

6 ECTS

Obligatòria

Cremades: Classificació, Tractament. Aspectes Psicològics i Socials dels Pacients Cremats

9 ECTS

Obligatòria

Preparació del llit de la ferida: identificació de teixits, desbridament i maneig de la infecció. Ferides de baixa prevalença

9 ECTS

Obligatòria

Metodologia de la Investigació: el Protocol de Recerca. Tècniques de Comunicació i TICs

6 ECTS

Obligatòria

Pràctiques Clíniques: desenvolupament d’habilitats pràctiques en ferides complexes, ús pràctic de nous materials.

6 ECTS

Obligatòria

Treball Final de Màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Valorar i classificar adequadament el tipus de cremada i ferida que pateix la persona atesa.
- Utilitzar els criteris adients per a la selecció dels diferents materials en les cures i immobilització, segons la situació de la persona atesa.
- Realitzar les cures i cuidatges infermers amb destresa i habilitat en persones amb cremades.
- Realitzar les cures i cuidatges infermers amb destresa i habilitat en persones amb ferides cròniques.
- Analitzar l'efectivitat dels materials que s'utilitzen en les cures de les cremades.
- Analitzar l'efectivitat dels materials que s'utilitzen en les cures de les ferides cròniques.
- Mantenir actualitzats els coneixements per afrontar noves situacions en l’atenció a persones amb cremades i ferides cròniques

Competències transversals

- Treballar en equip i aplicar protocols estandarditzats.
- Fer cerques bibliogràfiques per a basar la pràctica en evidències.
- Desenvolupar la capacitat crítica i deductiva.
- Elaborar i realitzar projectes d'investigació.

Títol que s'obté

Màster en Cures d'Infermeria a Persones Afectades per Cremades i per Ferides Cròniques: Abordatge Integral

Vols rebre més informació?