Màster en Dermatologia Pediàtrica Avançada

Formació per a llicenciats de Medicina especialitzats en Dermatologia, centrada a adquirir bases sòlides en dermatologia pediàtrica i desenvolupar habilitats clíniques i activitats científiques

Assignatura Crèdits Caràcter

Dermatitis atòpica

6 ECTS

Optativa

Treball Fi de Màster

6 ECTS

Obligatòria

Hemangiomes i lesions vasculars. Làser

6 ECTS

Optativa

Genodermatosi: Ictiosis/epidermolisi/ampul.lar/facomatosis

6 ECTS

Optativa

Dermatologia neonatal

6 ECTS

Optativa

Malalties papuloescamoses

6 ECTS

Optativa

Manifestacions cutànies de malalties sistèmiques i del teixit connectiu

6 ECTS

Optativa

Infeccions cutànies i infestacions

6 ECTS

Optativa

Malalties de les ungles fol.licle pilosebaci,dermatoscòpia i nevus melanocítics

6 ECTS

Optativa

Pràctiques de dermatologia pediàtriques

9 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Diagnosticar i tractar els principals processos dermatològics en edat infantil.
Diagnosticar les hemangiomes i lesions vasculars en la infancia
Diagnosticar i tractar les principals genodermatosis
Diagnosticar i tractar l'epidermòlisi ampul.lar.
Aplicar les tècniques de inmunomapeig antigènic.
Diagnosticar i manejar la patologia cutània intrahospitalària (sala de pediatria, Uci pediàtrica, unitat de nounats).
Aplicar les tècniques de diagnòstic i tractament en edat pediàtrica; Crioteràpia, curetatge, electrocoagulació, dermatoscòpia.
Aplicar el làser en el tractament de lesions vasculars
Dissenyar un estudi de recerca clínica en dermatologia pediàtrica.

Competències transversals

Buscar informació en pubmed, OMIM i altres bases de dades
Realitzar lectura crítica de articles científics
Comunicar amb pacients de edat pediàtrica i amb els seus pares
Adquirir eines de bona praxi per a participar en assajos clínics.
Preparar i presentar en públic un treball científic.
Adquirir competències de col.laboració amb unitats multidisciplinars
Comunicar amb altres professionals (per exemple pediatres)
Escriure articles científics per a la seva publicació

Títol que s'obté

Màster en Dermatologia Pediàtrica Avançada

Vols rebre més informació?