Màster en Direcció d'Empreses Industrials

Aquest programa de màster té com a objectiu consolidar les capacitats dels graduats i de les graduades de l'àmbit industrial perquè exerceixin amb eficiència i eficàcia càrrecs directius en l'àrea de l'organització industrial

Sol·licita l'admissió al programa: Inscriu-te!

El procés d'admissió serveix per a comprovar que tots els alumnes compleixen els requisits del programa i garantir un ambient de treball óptim. Per a sol·licitar l'admissió, has d'inscriure't.

Lloc per a la inscripció

Escola Universitària Salesiana de Sarrià (Barcelona)

Requisits d'accés

Per accedir al màster cal estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior o de tercers països, que faculti en el mateix per a l'accés a ensenyaments de màster.
Estar en possessió d'algun dels següents títols o equivalents: enginyer, enginyer tècnic, llicenciat o diplomat de caire industrial o bé altres titulacions no industrials, si demostra una experiència laboral del sector industrial d'un mínim de dos anys

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris de selecció:
(Els criteris de selecció només es podran aplicar en el cas que la demanda d'estudiants superi el nombre de places d'accés oferts.

Expedient acadèmic (40%)
Experiència professional (40%)
Carta adreçada al Coordinador del màster amb l'explicació de les motivacions (20%)

Vols rebre més informació?